Decyzja o warunkach zabudowy na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego na terenie Miasta i Gminy Gołańcz

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie decyzji z załączonym dowodem zapłaty opłaty skarbowej.(jeśli jest wymagana)
2. 2 egz. map sytuacyjno - wysokościowych.
3. Charakterystyczne szkice obiektów i ich usytuowanie w formie graficznej.

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Gołańczy, I piętro, pok. 12.

poniedziałek - piątek 7:15 – 15:15

Opłaty

zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2006 roku (tj.Dz.U. z 2006r. Nr 246, poz. 1804) opłata za decyzję wynosi 107, -złotych.
Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku (złożenia wniosku) jej zapłaty na konto jak niżej:
na konto Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz - nr konta bankowego 69 8959 0001 3900 0316 2000 0020 Pałucki Bank Spółdzielczy Oddział w Gołańczy.

Termin i sposób załatwienia

Do 60 dni.

Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.)
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz w terminie 14 dni od daty otrzymania zezwolenia.
Do odwołania należy dołączyć opłatę skarbową w wysokości 5,00 zł

Inne informacje

Budownictwo mieszkaniowe jest zwolnione z opłat.

Miejsce załatwienia sprawy:
Komórka ds. gospodarczych i budownictwa, II piętro, pok. 23

tel. (067) 26-15-911 w.42, lub (067) 26-83-308, e-mail: budownictwo.golancz@bazagmin.pl

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 listopada 2008 12:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 3445
24 czerwca 2019 12:19 (Eugeniusz Majchrzak) - Usunięcie załącznika.
24 czerwca 2019 12:18 (Eugeniusz Majchrzak) - Dodanie załącznika.
24 czerwca 2019 12:17 (Eugeniusz Majchrzak) - Usunięcie załącznika.