Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego - aktu urodzenia, aktu małżeństwa, aktu zgonu.
  2. Oryginał aktu stanu cywilnego, który podlega wpisaniu, wraz z jego urzędowym tłumaczeniem, dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.
  3. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
  4. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

Miejsce złożenia dokumentów

URZĄD STANU CYWILNEGO W GOŁAŃCZY
Kierownik: mgr BARTOSZ BIELECKI
ul. Dr P. Kowalika 2, 62-130 Gołańcz
pokój nr 1
tel. (067) 26-83-322 (067) 26-15-911 w.22, usc@golancz.pl

Opłaty

50 zł – opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego po wpisaniu zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg.

Termin i sposób załatwienia

Do 1 miesiąca

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r.-Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2014.1741).
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2015.783- j.t.).
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267-j.t.).

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmownej, wydanej przez Kierownika USC , przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Inne informacje

  1. Akt stanu cywilnego sporządzony za granicą może być wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego na wniosek osoby, której akt dotyczy, osoby, która wykaże interes prawny  lub interes faktyczny w przypadku rejestracji zgonu.
  2. W postępowaniu administracyjnym dotyczącym wpisania zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 listopada 2008 11:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 3004
28 października 2015 14:11 (Bartosz Bielecki) - Aktualizacja danych sprawy.
28 października 2015 13:49 (Bartosz Bielecki) - Aktualizacja danych sprawy.
13 grudnia 2008 10:09 (Krzysztof Rakoczy) - Aktualizacja danych sprawy.