Udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 • wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL,
 • dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych.

Miejsce złożenia dokumentów

URZĄD STANU CYWILNEGO W GOŁAŃCZY
Stanowisko ds. społeczno-administracyjnych, Zastępca Kierownika USC - pok nr 5
ul. Dr P. Kowalika 2, 62-130 Gołańcz
tel. (067) 26-83-323 (067)26-15-911 w.23

Opłaty

Opłata w wys. 31 zł za jednostkową informację. Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz, (pok. nr 3) lub na rachunek bankowy Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu, oddział w Gołańczy 69-8959-0001-3900-0316-2000-0020 (dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku) z zaznaczeniem „opłata za udostępnienie danych”.

1. Nieodpłatnie udostępnienie danych otrzymują:

 • organy administracji publicznej, sądy, prokuratura

 • Policja

 • Straż Graniczna

 • Służba Więzienna

 • Służba Kontrwywiadu Wojskowego i Służba Wywiadu Wojskowego

 • Służba Celna

 • Centralne Biuro Antykorupcyjne

 • Żandarmeria Wojskowa

 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja Wywiadu,

 • Biuro Ochrony Rządu,

 • organy kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego

 • Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych

 • straże gminne ( miejskie )

 • państwowe i komunalne jednostki organizacyjne oraz inne podmioty – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach
 • Polski Czerwony Krzyż – w zakresie danych osób poszukiwanych.

 

2. Odpłatnie otrzymują:    

 • osoby i jednostki organizacyjne - jeśli wykażą interes prawny
 • jednostki organizacyjne jeżeli po ich wykorzystaniu w celach badawczych, statystycznych lub badania opinii publicznej (dane muszą być tak zmodyfikowane aby nie można było ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą),
 • inne osoby i podmioty po uwiarygodnieniu interesu faktycznego i za zgodą osób, których wnioski dotycząTermin i sposób załatwienia

Informację o jednostkowych danych osobowych uzyskuje się w terminie 7 dni, a w przypadku przesłania zapytania o informację o danych osobowych drogą korespondencyjną w terminie 14 dni od daty wpływu wniosku.

Dane jednostkowe uzyskane ze zbiorów meldunkowych lub zbioru PESEL dotyczą:

 • danych jednej osoby  lub
 • imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem

Podstawa prawna

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz.388.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2008 r w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zbioru PESEL, ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz sposobu wnoszenia tych opłat ( Dz. U z 2008 r, Nr 207, poz.1298.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danch po wykazaniu interesu faktycznego.(Dz.U. z 2014 r., poz.1947).


Tryb odwoławczy

Odmowa udostępnienia danych osobowych następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy w Gołańczy pok. nr 3). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne informacje

Sprawę załatwia:
URZĄD STANU CYWILNEGO W GOŁAŃCZY
ul. Dr P. Kowalika 2, 62-130 Gołańcz
Stanowisko ds. społeczno-administracyjnych, Zastepca Kierownika USC - pok nr 5
tel. (067) 26-83-323 (067)26-15-911 w.23

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 listopada 2008 09:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 2767
09 lutego 2016 11:48 Marzena Mendlikowska - Aktualizacja danych sprawy.
15 stycznia 2015 07:41 Krzysztof Rakoczy - Aktualizacja danych sprawy.
13 grudnia 2008 10:05 Krzysztof Rakoczy - Aktualizacja danych sprawy.