Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Druk „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego” podpisany przez osobę wymeldowującą się.
2. Do wglądu:

  • dowód osobisty lub paszpor

 

Miejsce złożenia dokumentów

URZĄD STANU CYWILNEGO W GOŁAŃCZY
Stanowisko ds. społeczno-administracyjnych, Zastępca Kierownika USC - pok nr 5
ul. Dr P. Kowalika 2, 62-130 Gołańcz
tel. (067) 26-83-323 (067)2615-911 w.23

Opłaty

1. Czynności zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego nie podlegają opłacie skarbowej.

2. Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej. Opłata skarbowa płatna w kasie Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz lub na rachunek bankowy Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu, oddział w Gołańczy nr konta: 69 8959 0001 3900 0316 2000 0020.

Termin i sposób załatwienia

W przypadku przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów czynności związane ze zgłoszeniem wymeldowania z miejsca pobytu czasowego dokonywane są niezwłocznie.

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. poz. 388);
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2011 r. Nr 220, poz. 1306) ze zm.).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Inne informacje

  • Obowiązku zgłoszenia wymeldowania z pobytu czasowego należy dokonać osobiście lub przez pełnomocnika (w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa, opłatę skarbową w wysokości 17 zł, pełnomocnik przedstawia do wglądu dowód osobisty lub paszport).
  • Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu
  • Wymeldowania się z miejsca pobytu czasowego można dokonać przy zameldowaniu w nowym miejscu pobytu.


URZĄD STANU CYWILNEGO W GOŁAŃCZY
ul. Dr P. Kowalika 2, 62-130 Gołańcz
Stanowisko ds. społeczno-administracyjnych, Zastępca Kierownika USC - pok 5
tel. (067) 26-83-323 (067)2615-911 w.23

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 listopada 2008 10:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 2416
09 lutego 2016 13:29 Marzena Mendlikowska - Aktualizacja danych sprawy.
09 lutego 2016 12:30 Marzena Mendlikowska - Aktualizacja danych sprawy.
09 lutego 2016 12:27 Marzena Mendlikowska - Aktualizacja danych sprawy.