Zameldowanie na pobyt stały

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony i podpisany formularz „Zgłoszenie pobytu stałego” (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka) – zawierający potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.

 

 • dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach- inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie na pobyt stały (np. akt notarialny, umowa najmu, decyzja o przydziale, umowa cywilno-prawna, w przypadku dziedziczenia – dodatkowo prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku) – oryginały dokumentów,
 • W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo:
       – pisemne pełnomocnictwo do zameldowania,
       – dowód osobisty pełnomocnika lub paszport. 

 

Miejsce złożenia dokumentów

URZĄD STANU CYWILNEGO W GOŁAŃCZY
Stanowisko ds. społeczno-administracyjnych, Zastępca Kierownika USC - pok nr 5
ul. Dr P. Kowalika 2, 62-130 Gołańcz
tel. (067) 26-83-323 (067)26-15-911 w.23

Opłaty

  1. Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności dotyczących realizacji obowiązku meldunkowego.
  2. Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej. Opłata skarbowa płatna w kasie Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz lub na rachunek bankowy Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu, oddział w Gołańczy nr konta: 69 8959 0001 3900 0316 2000 0020.

Termin i sposób załatwienia

W przypadku przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów czynność zameldowania na pobyt stały dokonywana jest niezwłocznie.

Zaświadczenie.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 poz. 23.)
 2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015, poz. 388.)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 ze zm.).
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy  wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. Nr 220, poz.1306 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Inne informacje

1. Jeżeli akt notarialny dotyczy wyłącznie własności (wieczystego użytkowania) działki, należy okazać zgłoszenie do użytkowania budynku mieszkalnego lub zezwolenie na użytkowanie budynku (pomieszczenia) mieszkalnego wydane przez organ nadzoru budowlanego.
2.Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

3.Zameldowania w miejscu pobytu stałego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 poz. 23) po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu (Opłata 17 zł).


Sprawę załatwia:
URZĄD STANU CYWILNEGO W GOŁAŃCZY
ul. Dr P. Kowalika 2, 62-130 Gołańcz
Stanowisko ds. społeczno-administracyjnych, Zastępca Kierownika USC - pok nr 5
tel. (067) 26-83-323 (067) 26-15-911 w.23

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 listopada 2008 10:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 2647
09 lutego 2016 13:35 Marzena Mendlikowska - Aktualizacja danych sprawy.
03 lutego 2016 12:46 Marzena Mendlikowska - Aktualizacja danych sprawy.
17 listopada 2008 10:12 Krzysztof Rakoczy - Aktualizacja danych sprawy.