Wnioski w sprawie ulg (odroczeń)

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o:
- odroczenie terminu płatności podatku,
- inne załączniki - na żądanie organu podatkowego w trakcie postępowania podatkowego.
Ponadto:
- osoby fizyczne - odroczenia: oświadczenie osoby fizycznej o stanie majątkowym, sytuacji rodzinnej, ciężarach finansowych:
- zaświadczenia o dochodach obojga małżonków i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
- odcinki emerytur lub rent-kopie,
- zaświadczenie o zarejestrowaniu wnioskodawcy jako bezrobotnego (lub kopia dowodu pobieranego zasiłku),
- potwierdzenie ewentualnych kosztów leczenia (wypisy ze szpitala, kopie rachunków za leki .),
- udokumentowane wydatki ponoszone na utrzymanie  mieszkania (kopie rachunków za czynsz, światło, gaz, TW i inne),
- kopie ewentualnych umów spłat zaciągniętego kredytu bankowego.

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz, I piętro, pok. 14.
poniedziałek 7:15 – 15:15
wtorek - piątek 7:15 – 15:15

Opłaty

brak

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

Decyzja, której odbiór następuje osobiście lub drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru.

Podstawa prawna

art. 67a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ()

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Inne informacje

W przypadku  nie załatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 140 ustawy-Ordynacja podatkowa). W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w pokoju Nr 14 w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.


Sprawę załatwia:
Stanowisko ds. wymiaru podatku
pok. nr 14
tel. (067) 26-83-315 lub (067) 26-15-911 wew. 15

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 listopada 2008 11:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 2902
27 kwietnia 2020 13:53 (Kamil Siwka) - Aktualizacja danych sprawy.
17 listopada 2008 11:51 (Krzysztof Rakoczy) - Utworzenie sprawy.