Wnioski w sprawie ulg ( zwolnień, umorzeń, odroczeń, rat)

Wymagane dokumenty

Wnioski o:
- odroczenie terminu płatności / opłaty od zaległości podatkowej,
- umorzenie zaległości podatkowej/opłaty
- rozłożenie na raty zapłaty podatku/zaległości podatkowej/opłaty,
- inne załączniki - na żądanie organu podatkowego w trakcie postępowania podatkowego.

Ponadto :
     - osoby fizyczne - umorzenia , odroczenia, raty : oświadczenie osoby fizycznej o stanie majątkowym, sytuacji
       rodzinnej,   ciężarach finansowych,
     - zaświadczenie o dochodach obojga małżonków i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
     - odcinki emerytur lub rent - kopie,
     - zaświadczenie o zarejestrowaniu wnioskodawcy jako bezrobotnego ( lub kopia dowodu pobieranego zasiłku),
     - potwierdzenie ewentualnych kosztów leczenia ( wypisy ze szpitala, kopie rachunków za leki itp.),
     - udokumentowane wydatki ponoszone na utrzymanie mieszkań ( kopie rachunków za czynsz, światło, gaz, TV
       i inne),
     - kopie ewentualnych umów spłat zaciągniętego kredytu bankowego.

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz, BOI (Biuro Obsługi Interesanta) parter, pok. 4
poniedziałek 7:15 – 15:15 
wtorek - piątek 7:15 – 15:15

Opłaty

brak

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

Decyzja, której odbiór następuje osobiście lub drogą pocztową z potwierdzeniem odbioru.

Podstawa prawna

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Inne informacje

W przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwiania sprawy ( zgodnie z art. 140 ustawy - Ordynacja podatkowa).
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w pokoju nr 16 w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.


Sprawę załatwia:
Stanowisko ds. księgowości podatkowej
pokój nr 16 (pierwsze piętro).
Telefon: (67) 26-83-319,

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 listopada 2008 12:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 3085
02 marca 2020 13:47 (Kamil Siwka) - Aktualizacja danych sprawy.
02 marca 2020 13:12 (Kamil Siwka) - Dodanie załącznika.
02 marca 2020 13:12 (Kamil Siwka) - Dodanie załącznika.