Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ( wzór w załączeniu ).
2. Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć:

·         Cztery egzemplarze Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko określonych w § 2.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz.71) wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.

·         Cztery egzemplarze Karty informacyjnej przedsięwzięcia (w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określonych w § 3.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko) wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych. Kartę informacyjną należy opracować zgodnie z art. 62 a ust. 1  Ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz.1405).

Wzór karty informacyjnej do pobrania w urzędzie pok. nr 10 lub w Biurze Obsługi Interesanta.

 

·         Kopię mapy ewidencyjnej, poświadczonej przez właściwy organ (Wydział Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Wągrowcu), obejmującej teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar, na który będzie oddziaływać.

·         Mapa w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy     w formie elektronicznej;

·         Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidziany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie

·         wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo informacja właściwego organu o braku planu;

·         W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora – oryginał pełnomocnictwa zgodnie z art. 33 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta i Gminy Gołańcz, I piętro, pok. 10. lub BOI
poniedziałek - piątek 7:15 – 15:15

Opłaty

205 zł  - za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

  17 zł  - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa;

Termin i sposób załatwienia

60 dni

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia po zasięgnięciu opinii  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarneg, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  a także Starosty Powiatowego oraz w zależności od rodzaju przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

Podstawa prawna

art. 46, ust.1 i 3 oraz art. 46 a, ust. 1 i ust. 7, pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 ze zmianami)

art. 71 ust. 2 oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Inne informacje

Sprawę załatwia:
Stanowisko ds. ochrony środowiska i zieleni
pok. nr 10, I piętro
tel. (067) 26-83-320 lub (067) 26-15-911 wew. 20

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 listopada 2008 12:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 6587
21 czerwca 2019 08:43 (Anna Skotowska) - Aktualizacja danych sprawy.
21 czerwca 2019 08:43 (Anna Skotowska) - Aktualizacja danych sprawy.
21 czerwca 2019 08:42 (Anna Skotowska) - Aktualizacja danych sprawy.