Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ( wzór w załączeniu ).
2. Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć:
a. opis planowanego przedsięwzięcia,
b. poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
c. raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu jest wymagane na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz, I piętro, pok. 12.
poniedziałek 7:30 – 15:30
wtorek - piątek 7:15 – 15:15

Opłaty

Złożenie wniosku - opłata skarbowa w wysokości 0,0 zł
Wydanie decyzji - opłata skarbowa w wysokości 205 zł.

Termin i sposób załatwienia

60 dni

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia po zasięgnięciu opinii Starosty Powiatowego, Państwowego Inspektora Sanitarnego lub Wojewody i Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w zależności od rodzaju przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

Podstawa prawna

art. 46, ust.1 i 3 oraz art. 46 a, ust. 1 i ust. 7, pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 ze zmianami)

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Inne informacje

Wnioskodawca przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach może zwrócić się z zapytaniem do organu właściwego do wydania tej decyzji o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Do zapytania należy dołączyć informacje o planowanym przedsięwzięciu, zawierające w szczególności dane o:
1) rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,
2) powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu szatą roślinną,
3) rodzaju technologii,
4) ewentualnych wariantach przedsięwzięcia,
5) przewidywanej ilości wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii,
6) rozwiązaniach chroniących środowisko,
7) rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,
8) możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
9) obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.

Sprawę załatwia:
Stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska,
pok. nr 17, II piętro
tel. (067) 26-83-302 lub (067) 26-15-911 wew. 35

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 listopada 2008 12:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 6454
12 marca 2013 14:22 Krzysztof Rakoczy - Dodanie załącznika.
12 marca 2013 14:21 Krzysztof Rakoczy - Usunięcie załącznika.
18 marca 2009 11:58 Krzysztof Rakoczy - Dodanie załącznika.