Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację dla przedsięwzięć mogących znacząco oraz potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ( wzór w załączeniu ).
2. Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć:

  •       Cztery egzemplarze Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko określonych w § 2.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych oraz oświadczeniem autora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wykonawcą raportu jest zespół autorów - kierującego tym zespołem, o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 74a ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska
  • Cztery egzemplarze Karty informacyjnej przedsięwzięcia (w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określonych w § 3.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko) wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych. Kartę informacyjną należy opracować zgodnie z art. 62 a ust. 1  Ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz.2081).

Wzór karty informacyjnej do pobrania w urzędzie pok. nr 10 lub w Biurze Obsługi Interesanta.

 

  • Poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej (Wydział Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Wągrowcu), w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz przewidywany obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy ooś tj. obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcia w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę. Przez obszar ten rozumie się:

-        przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;

-        działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub

-        działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

W celu jak najszybszego przeprowadzenia procedury oraz uzyskiwania jednoczesnych opinii innych organów zalecane jest przedłożenie min. 4 egzemplarzy mapy.

 

  • mapa w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy ooś wraz z wyznaczona odległością, o której mowa w art. 74 ust. 3a pkt 1 ustawy ooś. Mapę sporządza się na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej

W celu jak najszybszego przeprowadzenia procedury oraz uzyskiwania jednoczesnych opinii innych organów zalecane jest przedłożenie min. 4 egzemplarzy mapy.

  • W przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej, oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, inwestycji w zakresie terminalu oraz strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 4 załącza się - mapę przedstawiającą dane sytuacyjne i wysokościowe, sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie ustawy ooś.
  • wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy ooś,
  • wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji, w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10  ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
  • analiza kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.
  • oświadczenie wraz z uzasadnieniem, że wnioskodawca jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz)
  • W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora – oryginał pełnomocnictwa zgodnie z art. 33 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta i Gminy Gołańcz, I piętro, pok. 10. lub BOI
poniedziałek - piątek 7:15 – 15:15

Opłaty

 205 zł  - za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

 205 zł  - za zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

 105 zł – za przeniesienie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia na rzecz innej osoby;

  17 zł  - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa;

 

Termin i sposób załatwienia

60 dni

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia po zasięgnięciu opinii  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarneg, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  a także Starosty Powiatowego oraz w zależności od rodzaju przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

Podstawa prawna

Art. 135 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 1396)


Rozdział 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.)

 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko(Dz. U. z 2019 r. poz. 1839)


Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Inne informacje

Sprawę załatwia:
Stanowisko ds. ochrony środowiska i zieleni
pok. nr 10, I piętro
tel. (067) 26-83-320 lub (067) 26-15-911 wew. 20

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat ds. Inwestycji Zagospodarowania Przestrzennego Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Anna Skotowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 listopada 2008 12:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 7565
03 czerwca 2020 07:17 (Anna Skotowska) - Aktualizacja danych sprawy.
16 stycznia 2020 11:38 (Anna Skotowska) - Aktualizacja danych sprawy.
16 stycznia 2020 11:37 (Anna Skotowska) - Aktualizacja danych sprawy. aktualizacja podstawy prawnej