Przetargi

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG I ULIC MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.golancz.pl


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

 

Nazwa zadania : ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG I ULIC MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ
Numer ogłoszenia: 409504 - 2012; data zamieszczenia: 22.10.2012

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Gołańcz , ul. Dr P. Kowalika 2, 62-130 Gołańcz, woj. wielkopolskie, tel. 067 2615911, faks (067) 261 59 11.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.golancz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG I ULIC MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie usługi polegającej na odśnieżaniu i zwalczaniu gołoledzi na drogach i ulicach należących administracyjnie do Miasta i Gminy Gołańcz w sezonie zimowym 2012/2013. Wielkość zamówienia uzależniona jest od panujących warunków atmosferycznych. Wynagrodzenie za wykonanie usług będzie wynagrodzeniem za faktycznie przepracowane godziny sprzętu udokumentowane poprzez raporty pracy sprzętu potwierdzone przez sołtysów lub upoważnione osoby wyznaczone przez Zamawiającego. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane pracy płatne będzie na podstawie wystawionej faktury w okresach dwutygodniowych. Do obowiązków Wykonawcy należy: 1) przystąpienie do prowadzenia akcji zimowej niezwłocznie po ustaniu opadów śniegu lub w ich trakcie, w przypadku występowania ciągłych opadów, zawiei i zamieci śnieżnych, zagrażających bezpieczeństwu ruchu z powodu powstawania zatorów drogowych, 2) rozpoczęcie świadczenia usług niezwłocznie, nie później jednak niż w czasie 1 godziny od otrzymania od upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego wezwania telefonicznego, ustnego lub pisemnego, 3) samodzielnego, natychmiastowego rozpoczęcia świadczenia usług związanych z utrzymaniem przejezdności dróg w godzinach nocnych, w przypadkach zaistnienia sytuacji wyjątkowych tj.: intensywnych opadów śniegu- po zgłoszeniu tego faktu Zamawiającemu i uzyskaniu jego akceptacji 4) usuwanie śniegu z dróg (płużenie) przez zgarnianie pokrywy śnieżnej na całej szerokości i długości. Zgarnięty śnieg nie może uniemożliwiać lub utrudniać ruchu pojazdów szczególnie na skrzyżowaniach, wjazdach, zjazdach, przystankach autobusowych, miejscach przeznaczonych do ruchu pieszych, 5) używanie sprzętu w pełni sprawnego technicznie, w przypadku awarii sprzętu Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia sprzętu zastępczego, 6) wyposażenie operatora zatrudnionego przy zimowym utrzymaniu dróg w telefon komórkowy umożliwiający bezpośredni kontakt z przedstawicielem Zamawiającego odpowiedzialnym za prowadzenie akcji zimowej, 7) wyznaczenie osób pełniących dyżur w dni wolne od pracy i święta, odpowiedzialnych za przystąpienie do akcji zimowej w przypadku wystąpienia opadów śniegu, 8) zgłaszanie do przedstawiciela Zamawiającego każdorazowego przeprowadzenia akcji zimowej związanej z odśnieżaniem, 9)Zwalczanie gołoledzi za poprzez sypanie dróg mieszanką piasku z solą. Zamawiający wymaga aby stosowana mieszanka do zwalczania gołoledzi była w proporcji 1:4, tj. 25% soli, 75% piasku. Zamawiający nie przewiduje płatność za utrzymanie gotowości Wykonawcy. UWAGA! Zamawiający będzie monitorował proces świadczenia usług odśnieżania poprzez montaż nadajników GPS na sprzęcie Wykonawcy. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia po podpisaniu umowy wykazu używanego sprzętu i udostępnienie go Zamawiającemu w celu montażu nadajników GPS. Koszty montażu i opłacenia abonamentu za nadajniki GPS ponosi Zamawiający..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferent nie wnosi wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych ( załącznik nr 2 do SIWZ). Warunek dotyczy wszystkich części zamówienia: Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie oświadczenia załączonego przez Wykonawcę do oferty ( załącznik nr 2 do SIWZ) metodą warunku: spełnia lub nie spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełnienia warunku należy przedstawić wykaz wykonanych usług z zakresu zimowego utrzymania dróg w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 1 usługi o wartości co najmniej 100.000,00 zł z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Potwierdzenie wystawia podmiot, dla którego oferent świadczył usługi. W potwierdzeniu należy podać: wartość świadczonej usługi oraz adnotację potwierdzającą prawidłowość wykonanej usługi. Na potwierdzenie spełnienia warunku należy przedłożyć wypełniony załącznik nr 6 do SIWZ. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innego lub innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunku. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany będzie udowodnić, iż będzie dysponował wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie i niezbędne dokumenty tych podmiotów do oddania do dyspozycji prawo korzystania z ich wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (poprzez wypełnienie tego warunku należy rozumieć nie tylko dysponowanie dokumentami potwierdzającymi wiedzę i doświadczenie podmiotu udostępniającego, ale przede wszystkim zobowiązanie się tego podmiotu do wykonania części zamówienia dotyczącego robót budowlanych lub oddanie do dyspozycji wykonawcy co najmniej kadry kierowania budową, która posiada wymagane uprawnienia oraz doświadczenie albo oddanie do dyspozycji wykonawcy osób odpowiedzialnych za kierowanie budową i zobowiązanie się do stałej usługi doradztwa w zakresie wykonywania przedmiotu zamówienia ).
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Wykonawca winien dysponować następującymi jednostkami sprzętu: pługiem ciężkim, i lekkim, przez pług ciężki rozumiemy : pojazd samochodowy o ładowności powyżej 12 t z napędem na dwie osie wyposażony w pług śnieżny lub ładowarkę czołową kołową o mocy conajmniej 150 KM lub ciągnik gąsienicowy typu DT 80 lub równoważny wyposażony w pług śnieżny, przez pług lekki rozumiemy: pojazd samochodowy/ciągnik o ładowności do 6t napędem na dwie osie wyposażony w pług śnieżny oraz piaskarkę. Wykonawca składający oferty winien dysponować ww. sprzętem. Wykonawca może polegać na potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie wykazu sprzętu załączonego przez Wykonawcę do oferty ( załącznik nr 5 do SIWZ) metodą warunku: spełnia lub nie spełnia. Uwaga: Zamawiający dopuszcza zamienność sprzętu na zasadzie: 2 ciągniki zamiast 1 samochodu wyposażonego w pług lekki.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych ( załącznik nr 2 do SIWZ). Warunek dotyczy wszystkich części zamówienia: Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie oświadczenia załączonego przez Wykonawcę do oferty ( załącznik nr 2 do SIWZ) metodą warunku: spełnia lub nie spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli oferent potwierdzi, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości co najmniej 30.000,00 zł. Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

-Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do SIWZ)

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.golancz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Gołańcz ul. Kowalika 2 62-130 Gołańcz.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.10.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Gołańcz ul. Kowalika 2 62-130 Gołańcz (pokój nr 12 - sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

 

/-/BURMISTRZ MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ

mgr inż. Mieczysław DURSKI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. ewidencji ludności i spraw obywatelskich zastępca Kierownika USC.
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 października 2012 11:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bartosz Bielecki
Ilość wyświetleń: 2011
22 października 2012 12:00 (Bartosz Bielecki) - Dodanie załącznika [siwz_odsniezanie2012.pdf] do dokumentu.
22 października 2012 11:57 (Bartosz Bielecki) - Dodanie dokumentu.