Prawo lokalne

UCHWAŁA NR III/27/15 RADY MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty

Uchwała Nr III/27/15
Rady Miasta i Gminy Gołańcz

z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty

Na podstawie art. 6k ust.1 pkt 1, ust. 2, ust. 2a pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593 oraz z 2015 r. poz. 87) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) Rada Miasta i Gminy Gołańcz uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wybiera się metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty określonej w ust. 2.

2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca wynosi 11,00 zł za odpady komunalne zbierane selektywnie oraz 17,00 zł za odpady komunalne zmieszane.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gołańcz.

§ 3. Traci moc Uchwała nr XIX/181/12 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 22 października 2012 r.
w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty, zmieniona Uchwałą nr II/11/14 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIX/181/12 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 22 października 2012 roku w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 4606 oraz z 2015 r. poz. 133).

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie od dnia 1 marca 2015 roku.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Gołańcz


Józef Ryłko

Uzasadnienie

Dnia 1 lutego 2015 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (zwana dalej: nowelizacją), nowelizująca ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Nowelizacja zmienia zasady ustalania stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stosownie do znowelizowanego brzmienia art. 6k ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy, w drodze uchwały dokonuje wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spośród metod określonych w art. 6j ust. 1 i 2 oraz ustala stawkę takiej opłaty. Rada gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę, ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych,  koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 2 oraz  przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo.

Według wprowadzonego nowelizacją art. 6k ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy ustala stawki opłat w wysokości nie wyższej niż maksymalne stawki opłat, które za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny wynoszą za miesiąc:

1) w przypadku metody, o której mowa w art. 6j ust. 1 pkt 1 - 2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem - za mieszkańca;

2) w przypadku metody, o której mowa w art. 6j ust. 1 pkt 2 - 0,7% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem - za m3 zużytej wody;

3) w przypadku metody, o której mowa w art. 6j ust. 1 pkt 3 - 0,08% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem - za m2 powierzchni lokalu mieszkalnego;

4) w przypadku metody, o której mowa w art. 6j ust. 2 - 5,6% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem - za gospodarstwo domowe.

Ponadto ustawodawca w art. 6k ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi, że rada gminy określi wyższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane, nie wyższe jednak niż maksymalne stawki opłat, które wynoszą odpowiednio dwukrotną wysokość maksymalnej stawki opłaty określonej w ust. 2a za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem na mocy delegacji art. 6k ust. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Zgodnie natomiast z art. 5 nowelizacji do czasu ogłoszenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem, przyjmuje się, że wynosi on 1299 zł.

Według § 128 w zw. z § 143 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej akt prawa miejscowego można wydać po dniu ogłoszenia ustawy, w której zamieszczony jest przepis upoważniający do jego wydania, a przed dniem wejścia w życie tej ustawy. W takim przypadku jego termin wejścia w życie wyznacza się na dzień nie wcześniejszy niż dzień wejścia w życie ustawy upoważniającej do wydania tego aktu prawa miejscowego.

Dnia 21 stycznia 2015 r. w Komunikacie umieszczonym na stronie www.mos.gov.pl Ministerstwo Środowiska poinformowało o konieczności podejmowania na nowo uchwał określających stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z uwagi na dokonaną nowelizacją zmianę podstawy prawnej stanowiącej upoważnienie dla rad gmin do podejmowania uchwał w tym przedmiocie.

Stosownie bowiem do brzmienia § 32 ust. 2 w zw. z § 143 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Zasad techniki prawodawczej jeżeli zmienia się treść przepisu upoważniającego do wydania aktu prawa miejscowego w ten sposób, że zmienia się rodzaj aktu albo zakres spraw przekazanych do uregulowania aktem lub wytyczne dotyczące treści tego aktu, przyjmuje się, że taki akt traci moc obowiązującą z dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej treść przepisu upoważniającego.

Pojawiają się również w doktrynie stanowiska, według których dotychczasowe przepisy wydane na podstawie ustawowej delegacji, o ile nie pozostają w sprzeczności ze znowelizowanym przepisem upoważniającym, obowiązują (vide: G. Wierczyński, Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz, Warszawa 2010, s. 250).

Mając jednakże na uwadze regulacje Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Zasad techniki prawodawczej, stanowisko zaprezentowane przez Ministerstwo Środowiska, a przede wszystkim konsekwencje wiążące się z biernością w zakresie przyjęcia nowych aktów prawnych regulujących stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podjęcie proponowanej uchwały jest zasadne.

Zaproponowane stawki opłat nie przekraczają maksymalnej wysokości określonej w art. 6k ust. 2a i ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Gołańcz


Józef Ryłko

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 czerwca 2018 16:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Górska
Ilość wyświetleń: 395
18 czerwca 2018 16:52 (Agnieszka Górska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)