Prawo lokalne

UCHWAŁA NR XIX/219/16 RADY MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XIX/219/16
Rady Miasta i Gminy Gołańcz

z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6l ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) Rada Miasta i Gminy Gołańcz uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się, iż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczące nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, właściciele nieruchomości zobowiązani są uiszczać co miesiąc z góry w terminie do 10. dnia każdego miesiąca.

§ 2. Opłatę uiszcza się gotówką w kasie urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Miasta i Gminy Gołańcz: PBS w Wągrowcu Oddział w Gołańczy: 69 8959 0001 3900 0316 2000 0020.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gołańcz.

§ 4. Traci moc Uchwała nr XIX/183/12 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 22 października 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Gołańcz


Józef Ryłko

Uzasadnienie

Podjęcie nowej uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi jest konieczne z uwagi na zmianę z dniem 1 lutego 2015 r. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), która jest podstawą wydania przedmiotowej uchwały. Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87), dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 4, art. 6l, art. 6n, art. 6r ust. 3 i 4, zachowują moc na okres, na jaki zostały wydane, jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Na podstawie art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) należy uchwalić nową uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku powyższym celowe jest podjęcie niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Gołańcz


Józef Ryłko

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 czerwca 2018 16:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Górska
Ilość wyświetleń: 362
18 czerwca 2018 16:56 (Agnieszka Górska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)