Prawo lokalne

UCHWAŁA NR XIX/220/16 RADY MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych lub w części zamieszkałych

Uchwała Nr XIX/220/16
Rady Miasta i Gminy Gołańcz

z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych lub w części zamieszkałych

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), Rada Miasta i Gminy Gołańcz uchwala, co następuje:

§ 1. Uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych lub w części zamieszkałych, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Wzór deklaracji stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się, że deklarację właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć:

1) w Urzędzie Miasta i Gminy Gołańcz, ul. dr. P. Kowalika 2, 62-130 Gołańcz, osobiście lub pocztą,

2) u sołtysów poszczególnych wsi albo

3) przesłać w formie elektronicznej do Urzędu Miasta i Gminy w Gołańczy za pośrednictwem platformy ePUAP jako załącznik w plikach o formatach: PDF, DOC, ODT.

2. W przypadku nieruchomości nowo zamieszkałych, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

3. Wzór deklaracji będzie dostępny w plikach PDF, DOC, DOCX, ODT na stronie biuletynu informacji publicznej Miasta i Gminy Gołańcz pod adresem www.bip.golancz.pl oraz jako formularz w wersji papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Gołańcz.

§ 3. Deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gołańcz.

§ 5. Traci moc Uchwała nr II/22/14 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Gołańcz


Józef Ryłko

Uzasadnienie

Podjęcie nowej uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości jest konieczne z uwagi na zmianę z dniem 1 lutego 2015 r. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), która jest podstawą wydania przedmiotowej uchwały. Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87), dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 4, art. 6l, art. 6n, art. 6r ust. 3 i 4, zachowują moc na okres, na jaki zostały wydane, jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) należy uchwalić nową uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Gołańcz


Józef Ryłko

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 czerwca 2018 17:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Górska
Ilość wyświetleń: 339
18 czerwca 2018 17:01 (Agnieszka Górska) - Dodanie załącznika [deklaracja_oplata_za_odpady_2016_nowa.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 czerwca 2018 17:00 (Agnieszka Górska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)