Prawo lokalne

UCHWAŁA NR XXI/230/16 RADY MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ z dnia 27 września 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała Nr XXI/230/16
Rady Miasta i Gminy Gołańcz

z dnia 27 września 2016 r.

w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 6r ust. 3 z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250, poz. 1250) oraz art. 40 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Rada Miasta i Gminy Gołańcz uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierana będzie każda ilość odpadów komunalnych oraz nieruchomość będzie wyposażona w worki, pojemniki i kontenery, służące do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie.

§ 2. 1. Bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierane będą następujące odpady komunalne:

1) zmieszane odpady komunalne;

2) selektywnie zebrane odpady:

a) papieru i tektury,

b) szkła,

c) tworzyw sztucznych,

d) metali,

e) opakowań wielomateriałowych,

f) ulegające biodegradacji.

2. Odpady gromadzone w sposób selektywny pochodzące z terenów zabudowy jednorodzinnej odbierane będą w workach o odpowiednim kolorze. Natomiast odpady pochodzące z terenów zabudowy wielorodzinnej odbierane będą w pojemnikach ustawionych w punktach zbiórki selektywnej odpadów na terenie nieruchomości.

§ 3. 1. Odebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zmieszane odpady komunalne przekazane zostaną do zagospodarowania do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów wskazanej dla Miasta i Gminy Gołańcz w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Wielkopolski.

2. Odpady gromadzone selektywnie, odebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, poddane zostaną stosownym procesom określonym w ustawie o odpadach z zachowaniem hierarchii postępowania z odpadami.

§ 4. 1. Ustala się, iż od właścicieli nieruchomości zamieszkałych będą odbierane odpady zbierane w sposób selektywny, takie jak:

1) meble i odpady wielkogabarytowe;

2) chemikalia;

3) opony;

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

5) zużyte akumulatory, baterie.

2. Odpady wymienione w ust. 1. będą odbierane w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).

3. PSZOK jest zlokalizowany na terenie działki nr 120/2 w miejscowości Smogulec i będzie czynny w każdy piątek w godzinach 1200 - 1800 (teren byłego składowiska odpadów).

§ 5. Przeterminowane leki odbierane są w aptekach, znajdujących się na terenie miasta Gołańczy.

§ 6. Odpady powstałe na terenie nieruchomości zamieszkałych posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Gołańcz, będą traktowane jako odpady komunalne zmieszane, a nieruchomość będzie zaliczana do nieruchomości nieprowadzącej selektywnej zbiórki odpadów.

§ 7. 1. Określa się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych:

1) zmieszanych, z obszarów zabudowy zagrodowej, jednorodzinnej i wielorodzinnej na terenie miasta Gołańczy – raz w tygodniu;

2) zmieszanych, z obszarów zabudowy zagrodowej, jednorodzinnej i wielorodzinnej na terenach wiejskich Miasta i Gminy Gołańcz – raz na dwa tygodnie;

3) zbieranych selektywnie: papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, szkło – co najmniej raz w miesiącu;

4) ulegających biodegradacji – raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada.

2. Odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe należy przekazać przedsiębiorcy, odbierającemu odpady komunalne z terenu Miasta i Gminy Gołańcz, na własny koszt.

3. W przypadku, gdy dzień odbioru odpadów przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, dniem odbioru odpadów jest dzień roboczy wskazany w harmonogramie i podany do informacji mieszkańcom z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

4. Harmonogram odbioru odpadów z terenu Miasta i Gminy Gołańcz zostanie udostępniony właścicielom nieruchomości w sposób zwyczajowo przyjęty przez przedsiębiorcę, z którym gmina zawarła umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

§ 8. 1. Każdy przypadek niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych może być zgłaszany:

1) ustnie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz;

2) pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy Gołańcz, ul. Doktora Piotra Kowalika 2, 62-130 Gołańcz;

3) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: miastoigmina@golancz.pl.

2. O sposobie załatwienia zgłoszenia Urząd Miasta i Gminy informuje właściciela nieruchomości dokonującego zgłoszenia.

§ 9. Traci moc Uchwała nr XXI/212/12 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, zmieniona uchwałą nr XXVIII/272/13 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 20 września 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/212/12 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z 27 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych, częstotliwość i sposób świadczenia usług, i Uchwałą nr XXX/285/13 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z 26 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/212/12 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z 27 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych, częstotliwość i sposób świadczenia usług.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gołańcz.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Gołańcz


Józef Ryłko

Uzasadnienie

Podjęcie nowej uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych, częstotliwość i sposób świadczenia usług jest konieczne z uwagi na zmianę z dniem 1 lutego 2015 r. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która jest podstawą wydania przedmiotowej uchwały. Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 4, art. 6l, art. 6n, art. 6r ust. 3 i 4, zachowują moc na okres, na jaki zostały wydane jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach należy uchwalić nową uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych, częstotliwość i sposób świadczenia usług.

Projekt uchwały podlegał zaopiniowaniu przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych. Po zaopiniowanie wystąpiono dnia 13.09.2016 r. do Państwowy Powiaty Inspektor Sanitarny w Wągrowcu. Opinią z dnia 16.09.2016 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.


Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 czerwca 2018 17:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Górska
Ilość wyświetleń: 493
18 czerwca 2018 17:04 (Agnieszka Górska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)