Prawo lokalne

UCHWAŁA NR XXIII/251/16 RADY MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Gołańcz

Uchwała Nr XXIII/251/16
Rady Miasta i Gminy Gołańcz

z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Gołańcz

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250, poz. 1250) w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu, Rada Miasta i Gminy Gołańcz uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Gołańcz, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gołańcz.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXII/214/13 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Gołańcz zmieniona uchwałą Nr XXVII/258/13 Rady Miasta i Gminy Gołańcz 28 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/214/13 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Gołańcz i uchwałą Nr XXX/284/13 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/214/13 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Gołańcz.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Gołańcz


Józef Ryłko


 Załącznik do Uchwały Nr XXIII/251/16
Rady Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 29 listopada 2016 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Gołańcz

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Gołańcz dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych,

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

§ 2. Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, a odbierający odpady do odbierania następujących rodzajów odpadów:

1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych;

2) przeterminowanych leków;

3) chemikaliów;

4) zużytych baterii i akumulatorów;

5) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

6) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;

7) odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne;

8) zużytych opon;

9) odpadów zielonych;

10) papieru, tektury;

11) szkła;

12) tworzyw sztucznych;

13) metali;

14) opakowań wielomateriałowych.

2. Odpady określone w ust. 1 pkt. 2-14 odbierane są w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów zbieranymi selektywnie, w terminach i na zasadach wyznaczonych harmonogramem.

3. Selektywna zbiórka odpadów wymienionych w ust. 1 pkt 9-14 prowadzona jest w systemie workowym lub pojemnikowym i polega na segregacji odpadów przez mieszkańców gminy u źródła ich powstawania.

4. Odpady winny być czyste i pozbawione zawartości.

5. Dopuszcza się możliwość posiadania przez mieszkańców przydomowych kompostowników.

6. Do gromadzenia przeterminowanych lekarstw służą oznakowane pojemniki, rozstawione w aptekach. Adresy aptek będą podawane do publicznej wiadomości.

7. Odpady w postaci zużytych baterii i akumulatorów należy gromadzić w oznakowanych pojemnikach rozstawionych w placówkach handlowych, placówkach oświatowych, w Urzędzie Gminy oraz w Punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Smogulec.

8. Odpady wielkogabarytowe oraz opony nie wymagają specjalnych urządzeń do zbierania, należy przekazać je do Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Smogulec.

9. Odpady z remontów prowadzonych we własnym zakresie, należy zbierać w workach lub kontenerach wynajętych od przedsiębiorcy odbierającego odpady, które będą usuwane w ramach usługi dodatkowej za odrębną opłatą.

10. Odzież i tekstylia, a także chemikalia i inne odpady niebezpieczne należy przekazywać do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

11. Sprzęt elektryczny i elektroniczny należy dostarczyć do punktów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych zgodnie z ustawą 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1688), tzn. w przypadku zakupu nowego sprzętu należy oddać zużyty sprzęt tego samego rodzaju sprzedawcy w sklepie lub hurtowni, albo przekazać podmiotowi uprawnionemu lub przekazywać do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do sprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, w sposób umożliwiający swobodne i bezpieczne poruszanie się pieszych.

§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:

1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego;

2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji.

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie pod warunkiem niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 6. 1. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:

1) kosze uliczne o pojemności od 20 do 80 litrów;

2) pojemniki na odpady zmieszane o pojemności od 110 l do 7000 litrów;

3) pojemniki lub worki na odpady biodegradowalne;

4) worki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych, metali, papieru i tektury, opakowań wielomateriałowych o pojemności min. 110 litrów; w przypadku zabudowy wielorodzinnej dopuszcza się korzystanie z pojemników o pojemności do 2500 litrów;

5) kontenery przeznaczone na odpady budowlane;

6) pojemniki przeznaczone na przeterminowane lekarstwa;

7) pojemniki na zużyte baterie i akumulatory.

2. Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić do pojemników lub worków oznaczonych kolorem:

1) brązowym - odpady ulegające biodegradacji;

2) żółtym - tworzywa sztuczne, metal, tworzywa wielomateriałowe;

3) zielonym - szkło (białe i kolorowe);

4) niebieskim - papier, tekturę.

3. Określa się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:

1) każda nieruchomość w zabudowie zagrodowej oraz jednorodzinnej powinna być wyposażona w pojemnik służący do zbierania odpadów komunalnych o pojemności co najmniej 120 litrów;

2) nieruchomość w zabudowie wielorodzinnej powinna być wyposażona w co najmniej:

a) pojemnik o pojemności 1100 litrów – gdy zamieszkuje w niej do 30 osób,

b) dodatkowy pojemnik o pojemności 1100 litrów – na każde kolejne 30 osób;

3) właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, lecz odpady komunalne są wytwarzane, a więc prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia, zarządzający ogródkami działkowymi, zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb, uwzględniając następujące normatywy dostosowane do dwutygodniowego cyklu odbioru:

a) dla budynków użyteczności publicznej oraz szkół wszelkiego typu – co najmniej jeden pojemnik 1100 litrów,

b) dla lokali handlowych, gastronomicznych – co najmniej jeden pojemnik 240 litrów,

c) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych – pojemnik o pojemności 120 litrów na każdych 10 pracowników.

4. Odpady zielone ulegające biodegradacji należy gromadzić do worków na frakcję organiczną.

5. Utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym właściciel nieruchomości realizuje poprzez:

1) wrzucanie odpadów odpowiednio do pojemników zgodnie z ich przeznaczeniem;

2) domykanie pojemników wyposażonych w klapy w celu zabezpieczenia przed dostępem wód opadowych;

3) czyszczenie preparatami usuwającymi drobnoustroje, owady oraz nieprzyjemne zapachy;

4) niedopuszczanie do przeciążania pojemników;

5) zabezpieczenie zgromadzonych w kontenerach odpadów budowlanych i rozbiórkowych siatką lub folią, uniemożliwiającą zanieczyszczenie terenów wokół.

§ 7. Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, w parkach:

1) kosze uliczne o pojemności 20-80 litrów;

2) odległość pomiędzy koszami rozstawionymi na drogach publicznych i w parkach nie może przekraczać 150 m;

3) na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, a gdy jej nie ma to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 8. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich umieszczenie w odpowiednich pojemnikach, a następnie odebranie ich przez odbierającego odpady.

3. Właściciel nieruchomości ma obowiązek zapewnić pracownikom firmy odbierającej odpady dostęp do urządzeń, w których gromadzone są odpady komunalne w dniach i godzinach ustalonych według harmonogramu wywozu, lub obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd.

§ 9. 1. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenów nieruchomości :

1) zmieszanych, z obszarów zabudowy zagrodowej, jednorodzinnej i wielorodzinnej na terenie miasta Gołańczy – raz w tygodniu;

2) zmieszanych, z obszarów zabudowy zagrodowej, jednorodzinnej i wielorodzinnej na terenach wiejskich gminy Gołańcz – raz na dwa tygodnie;

3) zbieranych selektywnie: papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, szkło – co najmniej raz w miesiącu;

4) ulegających biodegradacji – raz na dwa tygodnie w okresie od 1  kwietnia do 30 listopada;

5) z koszy ulicznych - nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie.

2. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, które nie mogły być zagospodarowane we własnym zakresie do utwardzenia lub naprawy zniszczonych dróg właściciele nieruchomości mogą w sposób ciągły przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub w ramach usługi dodatkowej podmiotom posiadającym zezwolenie na zbieranie i zagospodarowanie tych odpadów na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

3. Przeterminowane leki właściciele nieruchomości mogą w sposób ciągły umieszczać w pojemnikach do zbierania przeterminowanych leków, które zostały ustawione w wyznaczonych aptekach na terenie gminy.

4. Zużyte baterie i akumulatory właściciele nieruchomości mogą w sposób ciągły, umieszczać w pojemnikach do zbierania baterii, które zostały ustawione w obiektach użyteczności publicznej oraz w placówkach oświatowych na terenie gminy lub przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

5. Odpady niebezpieczne i chemikalia, odzież i tekstylia, odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny właściciele nieruchomości mogą w sposób ciągły przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 10. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości co najmniej raz na dwa miesiące, z zastrzeżeniem ust. 1.

3. Opróżnianie zbiorników przydomowych oczyszczalni osadów ściekowych wynika z ich instrukcji eksploatacji, jednak nie rzadziej niż raz do roku.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 11. 1. Wytwórcy odpadów komunalnych, w celu ograniczania ilości wytwarzanych odpadów i zmniejszenia ich objętości powinni:

1) opróżniać opakowania z pozostałości produktu przed umieszczeniem w worku na odpady wtórne;

2) redukować objętości odpadów opakowaniowych poprzez zgniatanie plastikowych butelek, opakowań wielomateriałowych oraz tekturowych przed umieszczeniem w pojemniku na odpady.

2. Właścicielom nieruchomości, którzy mają możliwość kompostowania odpadów ulegających biodegradacji zaleca się wykorzystanie tej metody unieszkodliwiania odpadów. Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji w przydomowych kompostowniach należy prowadzić w sposób niepowodujący uciążliwości na terenie nieruchomości, na której ma miejsce zagospodarowanie odpadów oraz na nieruchomościach sąsiednich.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 12. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia, nie zakłócały spokoju domowego, a zwłaszcza ciszy nocnej.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do sprawowania nad nimi właściwej opieki, w szczególności niepozostawiania ich bez dozoru w miejscach publicznych. Osoby utrzymujące psy zobowiązane są zabezpieczyć nieruchomość, po której pies porusza się swobodnie w taki sposób, aby zapobiec możliwości wydostania się psa poza jej granice.

3. W miejscach publicznych zwierzęta domowe mogą przebywać wyłącznie pod nadzorem osoby, która jest zdolna do sprawowania kontroli nad zachowaniem zwierzęcia.

4. W miejscach publicznych:

1) osoba, pod opieką, której przebywa pies ma konieczność sprawowania nad nim kontroli podczas jego wyprowadzania;

2) psy należące do ras uznawanych za agresywne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. nr 77, poz. 687) oraz mieszańce tych ras, a także psy, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi lub innych zwierząt, należy prowadzić w kagańcu i na smyczy;

3) osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do podjęcia środków chroniących osoby trzecie przed niechcianym bezpośrednim kontaktem ze zwierzęciem.

5. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do niezwłocznego uprzątnięcia zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta domowe w miejscach publicznych.

6. W miejscach publicznych, na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku, osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do przestrzegania zapisów porządkowych ustanowionych przez zarządców tych terenów.

7. Przepisy ust. 3-6 nie dotyczą osób niewidomych, korzystających z psów - przewodników oraz osób niepełnosprawnych, korzystających z psów asystujących.

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich
na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 13. 1. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie jest zobowiązany:

1) zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem, w tym z wymogami niniejszej uchwały;

2) nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości;

3) nie dopuszczać do powstawania wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich uciążliwości, takich jak: hałas, odór;

2. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny mieszkaniowe oraz w obrębie istniejącej zabudowy budynkami wielolokalowymi.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 14. 1. Deratyzacji podlegają obszary:

1) zabudowane obiektami użyteczności publicznej,

2) zabudowane obiektami handlowymi, gastronomicznymi i przetwórstwa rolno-spożywczego,

3) zabudowane obiektami, w których prowadzona jest hodowla zwierząt,

4) będące w posiadaniu i/lub władaniu podmiotów prowadzących działalność w zakresie gospodarowania odpadami,

5) zabudowy mieszkaniowej wielolokalowej, posiadającej podpiwniczenie.

2. Deratyzacja na terenie obszarów wymienionych w ust. 1 winna być przeprowadzana, co najmniej raz w roku, w okresie od 1 października do 31 października.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Gołańcz


Józef Ryłko

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 czerwca 2018 17:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Górska
Ilość wyświetleń: 439
18 czerwca 2018 17:08 (Agnieszka Górska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)