Konkursy - archiwum

II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2009 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr 96 poz.873) i uchwały nr XXVI/232/08 Rady Miasta i Gminy Gołańcz, z dnia 02 grudnia 2008 r. w sprawie „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 cyt. wyżej ustawy .....” ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2009 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz

 

 

działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96 poz.873) i uchwały nr XXVI/232/08 Rady Miasta i Gminy Gołańcz, z dnia 02 grudnia 2008 r. w sprawie „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 cyt. wyżej ustawy .....”

ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2009 r.

 

I.         Konkurs adresowany jest do: prowadzających działalność pożytku publicznego:

  1. organizacji pozarządowych
  2. osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku państwa do kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania
  3. stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego     

                                                    

II.        Rodzaje zadań, terminy i warunki ich realizacji oraz wysokość środków publicznych     na   nie przeznaczonych.

1. Podtrzymanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej: – Otaczanie opieką miejsc pamięci narodowej

a) planowane środki do 600 zł

b) Termin realizacji zadania – czerwiec – grudzień 2009 r.

c) Warunki realizacji zadania

-          miejsce realizacji - Miasto i Gmina Gołańcz

-         przedstawienie zakresu działań zlecającemu zadanie.

  1. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego– dokarmianie dzikiej zwierzyny

 a) planowane środki do 1.000 zł

             b) Termin realizacji zadania – czerwiec – grudzień 2009 r.

             c) Warunki realizacji zadania :

                 - miejsce realizacji - Miasto i Gmina Gołańcz

-przedstawienie zakresu działań zlecającemu zadanie

      3. Ratownictwo i ochrona ludności – krzewienie wiedzy pożarniczej

a) planowane środki – do 1.500 zł

                  b) Termin realizacji zadania – czerwiec – grudzień 2009 r.

                  c) Warunki realizacji zadania :

                 - miejsce realizacji - Miasto i Gmina Gołańcz

-przedstawienie zakresu działań zlecającemu zadanie

 

III. Zasady przyznawania dotacji:

  1. Dotację przyznaje się podmiotowi, którego oferta została wybrana.
  2. Wypłata dotacji nastąpi na zasadach zawartych w stosownej umowie, a podmiot realizujący zadania zobowiązany jest do rozliczenia się z otrzymanej dotacji w sposób określony umową.
  3. Zlecenie realizacji zadania publicznego odbywa się na zasadzie wspierania.
  4. Dofinansowanie realizacji zadania nie może przekroczyć 90% jego kosztów. Ostateczna wysokość dotacji ustala Burmistrz po uchwaleniu budżetu gminy.
  5. Przyznający dotację na zadanie publiczne dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania.
  6. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego należy sporządzić w terminie 30 dni po zakończeniu umowy.

 

IV. Termin składania ofert :

1. Oferty na realizację zadania publicznych podmioty uprawnione składają w terminie do 21.05.2009r.   w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Gołańczy.

2. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „ Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2009 r.” z zaznaczeniem numeru zlecanego zadania.

3. Oferta powinna zawierać dane określone w art.14 ustawy o działalności pożytku publicznego, a jego wzór zamieszczony jest w załączniku Nr 1 do Rozp Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.10.2003r. (Dz.U. nr 193 poz.1891).

4.  Do oferty należy dołączyć:

            a)  aktualny wypis z rejestru ( ważny 3 miesiące od daty wystawienia), dotyczy           podmiotów             zarejestrowanych w Krajowych Rejestrze Sądowym

            b) aktualny dokument potwierdzający prawo występowania w obrocie prawnym (lub             potwierdzony odpis)

c) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię statutu.

d) oświadczenie o nie działaniu  w celu osiągnięcia zysku.

5. Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia ofert.

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywania wyboru oferty.

1.     Konkurs ofert zostanie rozstrzygnięty  do 25.05.2009 r.. a wyniki ogłoszone w terminie do 29.05.2009r

2.     Wyboru najkorzystniejszych ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Burmistrza, kierując się kryteriami określonymi w art. 15 ustawy o dział. pożytku publicznego oraz w dziale VI Załącznika Nr 1 do Uchwały nr XXVI/232/08 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 02.12.2008 r.

VI. Informacje dodatkowe

      Więcej szczegółów otwartego konkursu ofert można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Gołańczy ul. dr P. Kowalika 2, pok.10 lub telefonicznie (067) 2615911.

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2009.04.20
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 kwietnia 2009 10:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 1382
22 kwietnia 2009 08:38 (Krzysztof Rakoczy) - Zmiana treści dokumnetu.
22 kwietnia 2009 08:37 (Krzysztof Rakoczy) - Zmiana treści dokumnetu.
22 kwietnia 2009 08:37 (Krzysztof Rakoczy) - Zmiana treści dokumnetu.