Oferty inwestycyjne - archiwum

Zaprosznie do rokowań na sprzedaż nieruchomości Miasta i Gminy Gołańcz

Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz

ogłasza rokowania na sprzedaż niżej wymienionych

nieruchomości stanowiących własność Gminy Gołańcz.

1/ działka nr 959/11 o pow. 0,46.00 ha, położona w Gołańczy ul. Klasztorna,

- cena wywoławcza do rokowań: 65.960,00 zł

- wysokość zaliczki : 13.000,00 zł

2/ działka nr 959/12 o pow. 0,45.92 ha, położona w Gołańczy ul. Klasztorna,

- cena wywoławcza do rokowań: 60.940,00 zł

- wysokość zaliczki: 12.100,00 zł

3/ działka nr 959/13 o pow. 0,46.00 ha, położona w Gołańczy ul. Klasztorna

- cena wywoławcza do rokowań: 61.370,00 zł

- wysokość zaliczki: 12.200,00 zł

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Gołańcz w/w działki są przeznaczone pod „UM” – tereny usługowo -mieszkaniowe. Na w/w nieruchomościach nie występują obciążenia i zobowiązania.

Do ceny uzyskanej w wyniku rokowań zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 % .

Rokowania odbędą się w dniu 09 października 2008 r. / czwartek /:

- na działkę nr 959/11 o godz. 10.00,

- na działkę nr 959/12 o godz. 11.00

- na działkę nr 959/13 o godz. 11.30 w sali nr 4 Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz ul. Kowalika 2.

Przetargi na sprzedaż w/w nieruchomości zakończone wynikiem negatywnym odbyły się

w terminach: I w dniu 8.05.2008r,. II w dniu 26.06.2008 r, III w dniu 11.08.2008 r.

W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, jeżeli w terminie złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach i wpłacą w terminie do dnia 06.10.2008 r. zaliczkę tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz

– nr konta bankowego 90 8959 0001 3900 0316 2000 0030 Pałucki Bank Spółdzielczy Oddział Gołańcz.

Osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości winny najpóźniej w dniu 06.10.2008 r. do godz. 15.00 złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz ul. Kowalika 2 pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach / na każdą nieruchomość odrębne/ w zamkniętych kopertach z napisem „ Rokowania – działka nr ……. w Gołańczy . Nie otwierać”.

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, adres / nazwę oraz siedzibę firmy/, datę sporządzenia zgłoszenia, oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, proponowaną cenę i sposób jej zapłaty. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię wpłaty zaliczki.

Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika rokowań zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, nie później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań, za wyjątkiem uczestnika, który rokowania wygrał. Uczestnikowi wygrywającemu rokowania zaliczkę zalicza się na poczet ceny nabycia. Organizator rokowań zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia rokowań.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie dokona wymaganej wpłaty w terminie dzień przed zawarciem aktu notarialnego lub nie stawi się bez wcześniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia

w wyznaczonym przez sprzedającego terminie i miejscu do zawarcia umowy notarialnej, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka pobrana tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, nie podlega zwrotowi.

Wszelkie koszty notarialne i sądowe pokrywa strona kupująca.

Dodatkowe informacje o rokowaniach można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Gołańcz

ul. Kowalika 2 – pokój nr 9 lub telefonicznie – 067- 26-15-911 w. 16.

Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Gołańcz, dnia 03.09.2008 r.

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2008-09-03
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 września 2008 09:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 8307
04 września 2008 09:00 (Krzysztof Rakoczy) - Zmiana treści dokumnetu.
04 września 2008 09:00 (Krzysztof Rakoczy) - Utworzenie dokumnetu.