Deklaracja dostępności

wielkopolskie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.golancz.pl

Data publikacji strony internetowej: 2010-08-08
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2019-12-17

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 2019-12-09
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2019-12-09

Treści lub funkcje niedostępne:

  1. Brak alternatywnego tekstu zastępującego loga/fotografie w razie ich niewyświetlania się. (powód: Na tę chwilę brak możliwości wprowadzenia alternatywnych opisów.)
  2. Brak alternatywnego tekstu dla dymka opisującego pole "Wyszukaj" i elementu mogącego pomóc w identyfikacji, czemu to pole służy. (powód: Na tę chwilę brak możliwości wprowadzenia tych elementów.)
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Kamil Siwka , adres e-mail: informatyk@golancz.pl , telefon: 672683306.

Informacja zwrotna

Na podstawie Art.18.(1-6): Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

Na podstawie Art.18.7: W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Do Urzędu poza dwoma wejściami standardowymi złożonymi z schodów, jest także specjalny, dedykowany wjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Dostępność tłumacza języka migowego

Zapewniamy tłumacza języka migowego na miejscu.

Dodatkowe informacje

Deklaracja poprawy dostępności

Do końca 2021 roku strona BIP zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 grudnia 2019 11:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Kamil Siwka
Ilość wyświetleń: 491
17 grudnia 2019 09:31 (Kamil Siwka) - Aktualizacja deklaracji dostepności.
17 grudnia 2019 09:27 (Kamil Siwka) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
17 grudnia 2019 09:22 (Kamil Siwka) - Aktualizacja deklaracji dostępności.