Rada Miasta i Gminy Gołańcz Kadencja 2018 - 2023

Wybierz kadencję

KLUB RADNYCH

Klub Radnych Lepsze Jutro podaje kontakty telefoniczne do przewodniczącej klubu p. Agnieszki Okuniewskiej: tel. 509 768 528 i do członków klubu: p. Anny Piotrowskiej: tel. 794 017 926 i Agaty Serwin: tel. 501 635 436.

kompetencje Rady

ustawa o samorządzie gminnym: Art. 18. 1. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające
w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
2. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:
1) uchwalanie statutu gminy;
2) ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz
przyjmowanie sprawozdań z jego działalności;
3) powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym
budżetu – na wniosek wójta;
4) uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu
oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia
absolutorium z tego tytułu;
4a) rozpatrywanie raportu o stanie gminy oraz podejmowanie uchwały w sprawie
udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania z tego tytułu;
5) uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego;
6) uchwalanie programów gospodarczych;
6a) przyjmowanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
7) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im
składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków
budżetowych na realizację zadań przez te jednostki;
8) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych
w odrębnych ustawach;
9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających
zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
a) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich
wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata
lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej;
uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie
zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy,
których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad
wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,
b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania
i wykupu przez wójta,
c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych
zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,
e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości
przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,
f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania
i występowania z nich,
g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez
wójta,
h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych
gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez
wójta w roku budżetowym;
10) określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać
zobowiązania;
11) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2
i 2a;
12) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz
wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku;
12a) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi
i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych
zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych;
13) podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących
drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 2018
r. poz. 12, 138, 159 i 317), a także wznoszenia pomników;
14) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy;
14a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów
i studentów;
15) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady
gminy.

Skład

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Gołańcz

Informacje

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Gołańcz - Karol Brzeziński

Przewodniczący Rady MiG Gołańcz pełni dyżur we wtorki w godz. 11-13 w pok. nr 26, 2. piętro urzędu gminy. Tel. 606 68 12 30. e-mail: przewodniczacy@golancz.pl.

I Wiceprzewodniczący Rady Miasta i Gminy Gołańcz

II Wiceprzewodniczący Rady Miasta i Gminy Gołańcz

radna Rady Miasta i Gminy Gołańcz

Informacje

radna Rady Miasta i Gminy Gołańcz - Agata Serwin

Zastępca przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa. Członek klubu radych Lepsze Jutro. Klub radnych Lepsze Jutro dyżuruje na sali nr 4 w każdy pierwszy piątek miesiąca w godz. 10-11. Kontakt do przewodniczącej klubu p. Agnieszki Okuniewskiej: tel. 509 768 528 i do członków klubu: p. Anny Piotrowskiej: tel. 794 017 926 i Agaty Serwin: tel. 501 635 436.

radna Rady Miasta i Gminy Gołańcz

Informacje

radna Rady Miasta i Gminy Gołańcz - Agnieszka Okuniewska

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Przewodnicząca klubu radnych Lepsze Jutro.
Klub radnych Lepsze Jutro dyżuruje na sali nr 4 w każdy pierwszy piątek miesiąca w godz. 10-11. Kontakt do przewodniczącej klubu p. Agnieszki Okuniewskiej: tel. 509 768 528 i do członków klubu: p. Anny Piotrowskiej: tel. 794 017 926 i Agaty Serwin: tel. 501 635 436.

radna Rady Miasta i Gminy Gołańcz

Informacje

radna Rady Miasta i Gminy Gołańcz - Anna Piotrowska

Członek klubu radych Lepsze Jutro. Klub radnych Lepsze Jutro dyżuruje na sali nr 4 w każdy pierwszy piątek miesiąca w godz. 10-11. Kontakt do przewodniczącej klubu p. Agnieszki Okuniewskiej: tel. 509 768 528 i do członków klubu: p. Anny Piotrowskiej: tel. 794 017 926 i Agaty Serwin: tel. 501 635 436.

radna Rady Miasta i Gminy Gołańcz

radny Rady Miasta i Gminy Gołańcz

radny Rady Miasta i Gminy Gołańcz

radny Rady Miasta i Gminy Gołańcz

radny Rady Miasta i Gminy Gołańcz

radny Rady Miasta i Gminy Gołańcz

radny Rady Miasta i Gminy Gołańcz

radna Rady Miasta i Gminy Gołańcz

radna Rady Miasta i Gminy Gołańcz

Komisje

Dokumenty

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Pomoc publiczna

Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Mienie komunalne

Opieka nad zwierzętami

Ogłoszenia

Ogłoszenia

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Miasta i Gminy Gołańcz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 grudnia 2010 11:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 334331
06 października 2020 09:26 (Alina Wachowiak) - Aktualizacja informacji.
15 lipca 2020 13:39 (Alina Wachowiak) - Aktualizacja danych stanowiska: I Wiceprzewodniczący Rady Miasta i Gminy Gołańcz.
25 maja 2020 15:11 (Alina Wachowiak) - Aktualizacja danych członka komisji: członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa.