Komisja Rewizyjna Kadencja 2018 - 2023

Informacje

Ustawa o samorządzie gminnym: Art. 18a. 1. Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek
organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisję
rewizyjną.
2. W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich
klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, o których mowa w art. 19 ust. 1.
3. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje
z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium
wójtowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną
izbę obrachunkową.
4. Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie
kontroli. Uprawnienie to nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji,
powoływanych przez radę gminy na podstawie art. 21 ust. 1.
5. Zasady i tryb działania komisji rewizyjnej określa statut gminy.

Skład

przewodniczący Komisji Rewizyjnej

z-ca przew. Komisji Rewizyjnej

członek Komisji Rewizyjnej

członek Komisji Rewizyjnej

członek Komisji Rewizyjnej

Dokumenty

Prawo lokalne

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Miasta i Gminy Gołańcz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 grudnia 2010 11:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 330955
15 lipca 2020 13:39 (Alina Wachowiak) - Aktualizacja danych stanowiska: I Wiceprzewodniczący Rady Miasta i Gminy Gołańcz.
25 maja 2020 15:11 (Alina Wachowiak) - Aktualizacja danych członka komisji: członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa.
25 maja 2020 15:10 (Alina Wachowiak) - Dodanie członka komisji: członek komisji.