Plany pracy i sprawozdania

Wybierz rok

Raport o stanie MiG Gołańcz za 2018 rok

Z ustawy o samorządzie gminnym: "Art. 28aa. 1. Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.