Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Dokument stwierdzający tożsamość.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta i Gminy Gołańcz
Stanowisko ds. społeczno-administracyjnych, Zastępca Kierownika USC - pok. nr 5
ul. dr. P. Kowalika 2, 62-130 Gołańcz
tel. (067) 26-83-323, (067) 26-15-911 w. 23

Opłaty

brak

Termin i sposób załatwienia

niezwłocznie

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r., poz.684 z późn. zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2015, poz. 5 z późn. zm.).
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

brak

Inne informacje

1.Wniosek o wydanie zaświadczenia składa się pisemnie, telefaxem lub w formie elektronicznej.

2. Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę, przy czym w upoważnieniu należy wskazać imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL wyborcy.

3. Wyborca, który otrzymał zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zameldowania.

4. Zaświadczenia o prawie do głosowania wydaje się do chwili przekazania spisu wyborców przewodniczącemu właściwej obwodowej komisji wyborczej.

5. W wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz w referendum lokalnym zaświadczeń o prawie do głosowania nie wydaje się.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 października 2011 17:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 2292
05 czerwca 2020 10:55 (Marzena Mendlikowska) - Dodanie załącznika.
05 czerwca 2020 10:55 (Marzena Mendlikowska) - Usunięcie załącznika.
05 czerwca 2020 10:55 (Marzena Mendlikowska) - Aktualizacja danych sprawy.