Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.  

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz, parter,

pok. 3.  poniedziałek - piątek 7:15 – 15:15

Opłaty

Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się dowód uiszczenia opałaty skarbowej w wysokości 50 zł

Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) tj. dnia 1 stycznia 2012 r. posiadali zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych (art. 14 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw).

Opłata za dokonanie zmiany wpisu w rejestrze wynosi 25 zł

Opłatę skarbową należy uiścić w momencie złożenia wniosku o wpis w kasie lub na konto Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz,  ul. dr Piotra Kowalika 2, 62-130 Gołańcz


Nr konta:
PBS Wągrowiec Oddz. Gołańcz
69 8959 0001 3900 0316 2000 0020

Termin i sposób załatwienia

Rozpatrzenie wniosku o wpis do rejestru nastepuje w terminie 7 dni od złożenia wniosku.

Podstawa prawna

1)       ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.);

2)      ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897);

3)      ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.)

4)      ustawa z dnia 14 czerwca 19660 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.);

5)   ustawa z dnia z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej dokonania wpisu lub zmiany wpisu przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie nalezy złożyć za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz.

Inne informacje

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Miasta i Gminy Gołańcz informuję, że od dnia 1 stycznia 2012 r. nie będo wydawane decyzje Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Powyższe decyzje zostały zastąpione wpisem do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomosci.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 stycznia 2012 13:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 2633
10 grudnia 2012 20:10 (Krzysztof Rakoczy) - Aktualizacja danych sprawy.
24 stycznia 2012 13:31 (Krzysztof Rakoczy) - Aktualizacja danych sprawy.
24 stycznia 2012 13:24 (Krzysztof Rakoczy) - Dodanie załącznika.