Uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości

Kod RWA

7032

Wymagane dokumenty

1/ zaświadczenie z urzędu skarbowego o braku zaległości podatkowych.
2/ zaświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
3/ kserokopia dokumentów potwierdzających posiadanie przez wnioskodawcę środków technicznych umożliwiających świadczenie usług – pojazdy asenizacyjne
• kserokopie dowodów rejestracyjnych posiadanych pojazdów z aktualnymi badaniami technicznymi
• kopie dokumentów potwierdzające, że posiadane pojazdy asenizacyjne spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 roku (Dz. U. z 2002 roku, Nr 193, poz. 1617)
5/ dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną
6/ potwierdzenie możliwości mycia i dezynfekcji pojazdów i pojemników
7/ potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 107 zł za udzielenie zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (na podstawie art. 4 część III, pkt 41 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 roku, Nr 225, poz. 1635

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz, parter
pok. 10, I piętro
poniedziałek - piątek 7:15 – 15:15

Opłaty

Wydanie zezwolenia - opłata skarbowa w wysokości 107 zł.
Opłatę skarbową należy uiścić w momencie złożenia wniosku o wydanie zezwolenia w kasie lub na konto Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz, ul. dr Piotra Kowalika 2, 62-130 Gołańcz
Nr konta:
PBS Wągrowiec Oddz. Gołańcz
69 8959 0001 3900 0316 2000 0020

Termin i sposób załatwienia

30 dni
Wydanie decyzji administracyjnej

Podstawa prawna

art. 7 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012r. poz.391)

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz w terminie 14 dni od daty doręczenia. 

Inne informacje

Przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia Burmistrz Miasta i Gminy może:
1. wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem,
2. dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem.
Przedsiębiorca jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać burmistrzowi wszelkie zmiany danych określonych w zezwoleniu.

Sprawę załatwia:
Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami
pok. nr 10, I piętro
tel. (067) 26-83-320 lub (067) 26-15-911 wew. 20

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 grudnia 2012 12:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 2062
07 grudnia 2012 12:09 (Krzysztof Rakoczy) - Dodanie załącznika.
07 grudnia 2012 12:09 (Krzysztof Rakoczy) - Dodanie załącznika.
07 grudnia 2012 12:09 (Krzysztof Rakoczy) - Dodanie załącznika.