Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Wymagane dokumenty

• Wniosek - zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków (do pobrania w Urzędzie, pok.nr 10 lub na stronie internetowej www.bip.golancz.pl).
• Do wniosku należy dołączyć:
• Mapa zasadnicza z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków lub powykonawczą inwentaryzację geodezyjną (oryginał),
• Kopia pisma o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych bądź pozwolenia na budowę wydanego przez Starostę Wągrowieckiego,
• Certyfikat , aprobatę techniczną przydomowej oczyszczalni ścieków,
• Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (120zł).

Miejsce złożenia dokumentów

Stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska
tel. (067) 26-83-320 lub (067) 26-15-911 wew. 20
Złożenie dokumentów: pokój nr 10 I piętro, Biuro Obsługi Interesanta
Godziny obsługi interesantów : poniedziałek- piątek 7:15 do 15:15

Opłaty

• 120 zł – za przyjęcie zgłoszenia
• 17 zł – opłata dodatkowa, gdy zgłaszający eksploatację występuje za pośrednictwem pełnomocnika (z
wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub
gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
• Opłatę uiszcza się w:

• 120 zł – za przyjęcie zgłoszenia
• 17 zł – opłata dodatkowa, gdy zgłaszający eksploatację występuje za pośrednictwem pełnomocnika (z
wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub
gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
• Opłatę uiszcza się w:
• kasie Urzędu, kasa czynna w godzinach: poniedziałek 8:00-13:00, wtorek - piątek: 8:00-13:30,
• lub przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz PBS Wągrowiec Oddz. Gołańcz Nr: 69 8959 0001 3900 0316 2000 0020

 kasie Urzędu, kasa czynna w godzinach: poniedziałek 8:00-13:00, wtorek - piątek: 8:00-13:30,
• lub przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz PBS Wągrowiec Oddz. Gołańcz Nr: 69 8959 0001 3900 0316 2000 0020

Termin i sposób załatwienia

1. Pobierz i wypełnij odpowiedni wniosek.
2. Dołącz do wniosku wymagane załączniki.
3. Złóż wniosek w Biurze Obsługi Interesanta
4. W przypadku braku kompletu dokumentów możesz zostać wezwany do ich uzupełnienia.
5. Do rozpoczęcia eksploatacji można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia kompletnego
zgłoszenia, nie zostanie wniesiony sprzeciw w drodze decyzji.
6. Wniesienie sprzeciwu co do eksploatacji instalacji następuje w przypadkach określonych w art. 152 ust.
4a ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Podstawa prawna

• art. 152, art. 378 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.)
• § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 130, poz. 880)
• ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) część I, pkt 13 załącznika do ustawy

Tryb odwoławczy

W przypadku wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji, Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Pile (ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła), za pośrednictwem Burmistrza Miasta i
Gminy Gołańcz, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne informacje

• Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na
potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.
• Oczyszczalnię objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest ona już eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem.
• Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o
rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmianie danych,
• Dodatkowych informacji udziela Stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska Joanna Osiecka pok. nr. 10,

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 grudnia 2012 13:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 3864
07 grudnia 2012 13:15 (Krzysztof Rakoczy) - Dodanie załącznika.
07 grudnia 2012 13:14 (Krzysztof Rakoczy) - Utworzenie sprawy.