Uzyskanie dofinansowania na realizację przedsięwzięć związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gołańcz

Wymagane dokumenty

• Wniosek o przyznanie dofinansowania. do pobrania w Urzędzie Miasta i Gminy Gołańcz, pok. nr 9, na stronie internetowej www.bip.golancz.pl, Biuro Obsługi Interesanta
• Do wniosku należy dołączyć:
   - Dokument poświadczający tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się wyrób zawierający azbest. Informacje o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania (o ile wcześniej nie zostały złożone)
   - Informacje o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone
•Wzory informacji do pobrania: w Urzędzie Miasta i Gminy Gołańcz, pok. nr 9, lub na stronie internetowej www.bip.golancz.pl

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty należy złożyć  w pokoju nr 9 I piętro, lub w Biurze Obsługi Interesanta  (parter). 

Godziny obsługi interesantów:  poniedziałek - piątek 7:15-15:15

Opłaty

Brak

Termin i sposób załatwienia

Sukcesywnie, uzależniony jest od ilości wpływających wniosków, średnio 3 miesiące od momentu złożenia Wniosku.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
1. Pobierz i wypełnij odpowiedni wniosek.
2. Dołącz do wniosku wymagane załączniki.
3. Złóż wniosek w Biurze Obsługi Interesanta.
4. W przypadku braku kompletu dokumentów możesz zostać wezwany do ich uzupełnienia.
5. Informację o zakwalifikowaniu do dofinansowania można odebrać osobiście, lub na żądanie wnioskodawcy
dokument zostanie wysłany listem poleconym.

Podstawa prawna

Uchwała Nr XII/107/11 Rady Miasta i Gminy Gołańcz, z dnia 28 grudnia 2011 roku, w sprawie przyjęcia ,,Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest  dla Miasta i Gminy Gołańcz na lata 2011-2032’’

Tryb odwoławczy

Nie przewidziano. Dofinansowanie przyznawane jest w ramach przeznaczonych na ten cel środków budżetowych (do momentu ich wyczerpania).

Inne informacje

• Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w momencie zdemontowania wyrobów zawierających azbest.
• Termin odbioru wyrobów zawierających azbest z nieruchomości zostanie uzgodniony przez uprawnioną firmę, wskazaną w informacji o rozpatrzeniu wniosku.
• Dodatkowych informacji udzieli pracownik ds. Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska Agnieszka Górska, pokój nr 9, tel. (067) 26 83 316

Sprawą zajmuje się  Stanowisko ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska tel. (067) 26-83-316 lub (067) 26-15-911 wew. 16

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 grudnia 2012 07:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 2479
16 stycznia 2020 07:37 (Anna Skotowska) - Aktualizacja danych sprawy.
16 stycznia 2020 07:36 (Anna Skotowska) - Aktualizacja danych sprawy.
19 grudnia 2012 11:17 (Krzysztof Rakoczy) - Dodanie załącznika.