Zgłoszenie powstania obowiązku podatkowego lub zgłoszenie zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania podatkiem od nieruchomości, leśnym i rolnym

Wymagane dokumenty

- Informacja w sprawie podatku od nieruchomości – IN-1

- Informacja w sprawie podatku rolnego – IR-1

- Informacja w sprawie podatku leśnego – IL-1

- w przypadku korekty informacji oświadczenie o zmianach mających wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego ( np. Zmiana powierzchni, zmiana przeznaczenia budynków lub gruntów, kupna lub sprzedaż nieruchomości, zawarcie lub rozwiązanie umowy dzierżawy).

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Interesanta pok. nr 3

poniedziałek - piątek 7:15 – 15:15

Opłaty

Nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia

Załatwienie sprawy polega na wydaniu decyzji ustalającej bądź korygującej wymiar podatku w terminie do 1 miesiąca.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 poz. 849 ze zmianami).

Ustawa z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z  2013 poz. 1381 ze zmianami).

Ustawa z dnia 30.10.2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 poz. 465 ze zmianami).

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 poz. 613 ze zmianami).

Tryb odwoławczy

Od decyzji ustalającej wysokość podatku na dany rok służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, które należy wnieść w terminie 14-tu dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz

Inne informacje

Osoby fizyczne, są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia, mającego wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części.

Sprawę prowadzi stanowisko ds. wymiaru podatku pok. nr 14

Telefon 67 26 83 315

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 czerwca 2013 11:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 1957
07 stycznia 2016 12:49 Aurelia Dziergas - Dodanie załącznika.
07 stycznia 2016 12:49 Aurelia Dziergas - Dodanie załącznika.
07 stycznia 2016 12:48 Aurelia Dziergas - Dodanie załącznika.