Przyznawanie zasiłków szkolnych uczniom

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego wraz z oświadczeniem o wysokości uzyskanego dochodu za poprzedni miesiąc.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz, parter, pok. 3. poniedziałek - piatek 7:15 – 15:15

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

- 30 dni

- wydanie decyzji

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1969 r Kodeks postępowania administracyjnego i ustawa z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty oraz Uchwała nr XXVIII/222/05 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 30 marca 2005 r w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów, zm. uchw. III/11/06  i uchw. XVII/162/12.

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile za pośrednictwem wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Inne informacje

Zasiłek szkolny może być przyznany, gdy uczeń przejściowo znajdzie się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, które wystąpiło nie wcześniej niż na dwa miesiące przed złożeniem wniosku.

zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:

  • śmierci rodzica lub prawnego opiekuna
  • klęski żywiołowej
  • wydatków związanych z długotrwałą chorobą (ucznia, czy w rodzinie)
  • innych, szczególnych okoliczności

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 maja 2019 11:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Natalia Ciemna
Ilość wyświetleń: 203
21 sierpnia 2019 12:04 (Natalia Ciemna) - Dodanie załącznika.
29 maja 2019 11:40 (Natalia Ciemna) - Aktualizacja danych sprawy.
29 maja 2019 11:38 (Natalia Ciemna) - Utworzenie sprawy.