Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1.Wniosek o wydanie decyzji z załączonym dowodem zapłaty opłaty skarbowej (jeśli jest wymagana)

2. Dwa egzemplarze map zasadniczych w skali 1:1000

3.Charakterystyczne szkice obiektów i ich usytuowanie w formie graficznej

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta i Gminy Gołańcz - parter

poniedziałek - piątek 7:15 - 15:15

Opłaty

zgodnie z z dnia 21 grudnia 2006 roku (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 246, poz. 1804) opłata za decyzję wynosi, 107 złotych.

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku(złożenia wniosku) jej zapłaty na konto jak niżej lub w kasie urzędu  w godz. od 9:00- 12:00

na konto Urzędu Miasta iGminy Gołańcz - nr konta bankowego 69 8959 0001 3900 0316 2000 0020 Pałucki Bank Spółdzielczy Oddział w Gołańczy:

Termin i sposób załatwienia

Do 65 dni

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr z 2020 r. poz.293 ze zm)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm)

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Do odwołania należy dołaczyć opłatę skarbową w wysokości 5,00 zł

Inne informacje

Budownictwo mieszkaniowe jest zwolnione z opłat

Miejsce załatwienia sprawy

Komórka ds. gospodarczych i budownictwa

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 24.06.2019r
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Eugeniusz Majchrzak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 czerwca 2019 13:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Eugeniusz Majchrzak
Ilość wyświetleń: 309
13 marca 2020 12:14 (Eugeniusz Majchrzak) - Dodanie załącznika.
13 marca 2020 12:12 (Eugeniusz Majchrzak) - Usunięcie załącznika.
13 marca 2020 12:10 (Eugeniusz Majchrzak) - Dodanie załącznika.