Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

- wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż alkoholu,

- kopia stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i kopia opłaty za zezwolenie  (nie dotyczy zezwoleń wydanych przez tut. organ),

- pisemna zgoda organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych (dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości stanowiącej punkt sprzedaży napojów alkoholowych; w przypadku ubiegania się o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie nieruchomości niebędącej własnością wnioskodawcy do wniosku należy dołączyć zgodę właściciela nieruchomości na sprzedaż napojów alkoholowych),

- pisemne pełnomocnictwo (w przypadku działania przez pełnomocnika).

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Interesanta, parter
poniedziałek - piątek 7:15 – 15:15

Opłaty

Opłata za jednorazowe zezwolenie wynosi 1/12 rocznej opłaty tj. 525 zł : 12 miesięcy

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

Podstawa prawna

Podstawa prawna: ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Tryb odwoławczy

1.Zażalenie na postanowienie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych dotyczące opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie (zażalenie składa się w BOI). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.
2.Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w BOI w terminie 14 dni od dnia doręczenia).

Inne informacje

1.Jednorazowe zezwolenie otrzymują podmioty gospodarcze, które posiadają stałe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Zezwolenia wydawane są do 2 dni.
2.Odbiór zezwolenia odbywa się za okazaniem dowodu osobistego przez wnioskodawcę lub pełnomocnika po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia.
3.W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w pokoju prowadzącego sprawę. 

Sprawę załatwia:
stanowisko do spraw kultury, sportu i dział. gospod.

pok. nr 9 - I piętro

tel. 67-26-83-316

mail: agnieszkacwik@golancz.pl

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 listopada 2008 10:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 2928
03 grudnia 2019 12:14 (Agnieszka Ćwik) - Dodanie załącznika.
03 grudnia 2019 12:14 (Agnieszka Ćwik) - Usunięcie załącznika.
03 grudnia 2019 12:14 (Agnieszka Ćwik) - Aktualizacja danych sprawy.