Zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

2.Załączniki:
-zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,
-dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
-pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
-decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży,

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Interesantów - parter
poniedziałek - piątek 7:15 – 15:15

Opłaty

1.Opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w pierwszym roku są wnoszone z góry (proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia) i za cały rok wynoszą:
-525 zł. na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
- 525 zł. na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
-2.100 zł. na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.

2. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
3.Opłatę za korzystanie w następnym roku z zezwolenia, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
-37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
-37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
-77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu wnosi w wysokości 2,7 % ogólnej wartości ogólnej sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła ww. wartości, wnoszą opłatę określoną w punkcie 1.
Opłata jest wnoszona na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. Wartość sprzedaży - kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.
Wydanie decyzji.

Podstawa prawna

Podstawa prawna: ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Tryb odwoławczy

1.Zażalenie na postanowienie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych dotyczące opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie (zażalenie składa się w BOI w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie).
2.Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w BOI w terminie 14 dni od dnia doręczenia).

Inne informacje

Sprawę załatwia:
stanowisko do spraw kultury sportu i działalności gospodarczej

pok. nr 9 - I piętro
telefon: 67 26-83-316

mail: agnieszkacwik@golancz.pl

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 listopada 2008 10:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 2746
04 listopada 2019 14:20 (Agnieszka Ćwik) - Aktualizacja danych sprawy.
06 maja 2019 12:42 (Alina Wachowiak) - Aktualizacja danych sprawy.
09 grudnia 2016 14:14 (Alina Wachowiak) - Dodanie załącznika.