Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

-Wniosek z oświadczeniem strony, że uprzednio nie występowała z wnioskiem o odtworzenie aktu w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.
-Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego, w którym akt powinien się znajdować,
stwierdzające zniszczenie lub zaginięcie aktu.Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego Warszawa-Śródmieście i Łódź-Śródmieście o niefigurowaniu aktu w księgach posiadanych przez te Urzędy - tylko w przypadku, gdy zdarzenie miało miejsce w dawnych granicach Polski sprzed roku 1945, na terenach zabużańskich.
-Dowody (przede wszystkim dokumenty ) potwierdzające fakt powstania i treść aktu, który ma być odtwarzany. Akty stanu cywilnego, ich odpisy i inne dokumenty wystawione w języku obcym, składane kierownikowi urzędu stanu cywilnego w związku z dokonywaniem czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego powinny być składane wraz z ich urzędowym tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub konsula. Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula oraz dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski. Pełnomocnictwo – w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.
-Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
-Dokumenty do wglądu:
Dokument stwierdzający tożsamość.

Miejsce złożenia dokumentów

URZĄD STANU CYWILNEGO W GOŁAŃCZY
Kierownik: mgr BARTOSZ BIELECKI
ul. Dr P. Kowalika 2, 62-130 Gołańcz
pokój nr 1
tel. (067) 26-83-322 (067) 26-15-911 w.22, usc@golancz.pl

Opłaty

39 zł. - opłata skarbowa za wydany odpis zupełny

Termin i sposób załatwienia

W ciągu 1 miesiąca - sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego,
Czynność materialno-techniczna.

Podstawa prawna

1. Art. 2, art. 22, art. 31, art. 109, art. 110, art. 111, art. 112, art. 133 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U. z 2014r., poz. 1741 ze zm.)
2. Art. 33, art. 35, art. 76a i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U z 2013r. Nr 98, poz. 267
ze zm. ).
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego ( Dz. U. z 2015r., poz. 225 ).4. Art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz. U. z 2014r. poz. 1144.).
5. Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.).
6. Art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).
7. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2014r., poz.1628 ze zm.).
8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187 poz. 1330).
9. Art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 43, poz. 224 ze zm.).
10. Art. 38 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności ( Dz. U. Nr 217, poz. 1427 ze zm. ).
11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu
( Dz. U. z 2015r., poz. 212 ).

Tryb odwoławczy

Od decyzji wydanej przez kierownika USC przysługuje stronie prawo wniesienia za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Gołańczy odwołania do Wojewody Wielkopolskiego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania

Inne informacje

Z wnioskiem o odtworzenie aktu występuje osoba, której akt dotyczy, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo rodzone, małżonek

Sprawę załatwia:
URZĄD STANU CYWILNEGO W GOŁAŃCZY
Kierownik: mgr BARTOSZ BIELECKI
ul. Dr P. Kowalika 2, 62-130 Gołańcz
pokój nr 1
tel. (067) 26-83-322 (067)26-15-911 w.22, usc@golancz.pl

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 listopada 2008 11:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 3232
28 października 2015 14:40 (Bartosz Bielecki) - Aktualizacja danych sprawy.
28 października 2015 14:40 (Bartosz Bielecki) - Aktualizacja danych sprawy.
13 grudnia 2008 09:59 (Krzysztof Rakoczy) - Aktualizacja danych sprawy.