Skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa - złożone osobiście przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.
  2. Do wglądu: dokumenty tożsamości wnioskodawców.
  3. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów

URZĄD STANU CYWILNEGO W GOŁAŃCZY
Kierownik: mgr BARTOSZ BIELECKI lub Z-ca Kierownika mgr Marzena Mendlikowska
ul. Dr P. Kowalika 2, 62-130 Gołańcz
pokój nr 1
tel. (067) 26-83-322 (067) 26-15-911 w.22, usc@golancz.pl

Opłaty

39 zł - opłata skarbowa za wydanie zezwolenia.

Termin i sposób załatwienia

niezwłocznie

Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2014.1741).
2.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2015.783- j.t.),
3.Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2015.583 – j.t.),

Tryb odwoławczy

Do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy.

Inne informacje

Kierownik urzędu stanu cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu oczekiwania na ślub, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.

 

Sprawę załatwia:
URZĄD STANU CYWILNEGO W GOŁAŃCZY
Kierownik: mgr BARTOSZ BIELECKI lub Z-ca Kierownika mgr Marzena Mendlikowska
ul. Dr P. Kowalika 2, 62-130 Gołańcz
pokój nr 1
tel. (067) 26-83-322 (067) 26-15-911 w.22, usc@golancz.pl

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 listopada 2008 10:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 3268
10 stycznia 2020 07:59 (Bartosz Bielecki) - Dodanie załącznika.
28 października 2015 13:21 (Bartosz Bielecki) - Aktualizacja danych sprawy.
28 października 2015 12:42 (Bartosz Bielecki) - Aktualizacja danych sprawy.