Zgłoszenie urodzenia dziecka

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Zgłoszenia dziecka żywego należy dokonać w ciągu 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia dziecka (w przypadku urodzenia dziecka martwego - 3 dni), przedkładając jednocześnie następujące dokumenty:

a) dowód osobisty lub paszport - do wglądu;

b) odpis skrócony aktu małżeństwa (Nie ma wymogu przedkładania odpisu aktu małżeństwa. Jeżeli związek małżeński zawarty został poza Gołańczą a Zgłaszający urodzenie posiada odpis, prosimy o jego zabranie).

W przypadkach urodzenia dziecka, którego rodzice nie pozostają w związku małżeńskim proszę o zapoznanie się ze sprawą "Uznanie ojcostwa".

Podstawą sporządzenia aktu urodzenia jest karta urodzenia oraz protokół zgłoszenia urodzenia.

Miejsce złożenia dokumentów

URZĄD STANU CYWILNEGO W GOŁAŃCZY
Kierownik: mgr BARTOSZ BIELECKI
ul. Dr P. Kowalika 2, 62-130 Gołańcz
pokój nr 1
tel. (067) 26-83-322 (067) 26-15-911 w.22, usc@golancz.pl

Opłaty

• brak

Termin i sposób załatwienia

• niezwłocznie

Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2014.1741).
2.Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2015.583 – j.t.),
3.Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U.2015.388- j.t.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji, odmawiającej sporządzenia aktu urodzenia, wydanej przez Kierownika USC Gołańcz, przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Inne informacje

  1. Podstawę sporządzenia aktu urodzenia stanowi pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka wystawione przez lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej, potwierdzające fakt urodzenia dziecka oraz datę i miejsce urodzenia.
  2. Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 21 dni od dnia urodzenia.
  3. Do zgłoszenia urodzenia dziecka są obowiązani ojciec lub matka dziecka.
  4. Zgłoszenia urodzenia dziecka można dokonać przez pełnomocnika.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 listopada 2008 10:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 2961
28 października 2015 14:24 (Bartosz Bielecki) - Aktualizacja danych sprawy.
28 października 2015 14:24 (Bartosz Bielecki) - Aktualizacja danych sprawy.
13 grudnia 2008 10:03 (Krzysztof Rakoczy) - Aktualizacja danych sprawy.