Sporządzenie aktu zgonu

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. karta zgonu wydana przez lekarza
2. dowód osobisty zmarłego
3. dowód osobisty małżonka, jeżeli zmarły pozostawał w związku małżeńskim
4. dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon.

Miejsce złożenia dokumentów

URZĄD STANU CYWILNEGO W GOŁAŃCZY
Kierownik: mgr BARTOSZ BIELECKI
ul. Dr P. Kowalika 2, 62-130 Gołańcz
pokój nr 1
tel. (067) 26-83-322 (067) 26-15-911 w.22, usc@golancz.pl

Opłaty

1 egzemplarz odpisu skróconego bezpośrednio po sporządzeniu aktu - bezpłatnie, każdy następny odpis - 22 zł (chyba, że czynność do której będzie użyty podlega zwolnieniu z opłaty skarbowej).

Termin i sposób załatwienia

niezwłocznie

Podstawa prawna

Art. 94 i Art 95 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 783).

Tryb odwoławczy

brak

Inne informacje

Zgon należy zarejestrować natychmiast po otrzymaniu od lekarza karty zgonu, w usc właściwym dla miejsca, w którym zgon nastąpił.
Zgłoszenie zgonu następuje przez złożenie kierownikowi urzędu stanu cywilnego karty zgonu w terminie 3 dni od dnia jej sporządzenia. Jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej, zgłoszenia zgonu dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu.
Akt zgonu sporządza się w dniu, w którym dokonano zgłoszenia zgonu.

Do zgłoszenia zgonu zobowiązani są w kolejności:

  • pozostały małżonek
  • krewni zstępni / krewni wstępni / krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa
  • powinowaci w linii prostej do 1 stopnia
  • szpital lub inny zakład jeżeli zgon nastąpił w szpitalu lub innym zakładzie
  • każdy kto posiada kartę zgonu i pełnomocnictwo osób uprawnionych do otrzymania odpisów z aktu stanu cywilnego
  • upoważniony pracownik publicznej uczelni medycznej albo uczelni publicznej prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 listopada 2008 10:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 3134
28 października 2015 14:30 (Bartosz Bielecki) - Aktualizacja danych sprawy.
13 grudnia 2008 10:03 (Krzysztof Rakoczy) - Aktualizacja danych sprawy.
14 listopada 2008 10:17 (Krzysztof Rakoczy) - Utworzenie sprawy.