Sprostowanie aktu stanu cywilnego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego.
2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
3. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

Miejsce złożenia dokumentów

URZĄD STANU CYWILNEGO W GOŁAŃCZY
Kierownik: mgr BARTOSZ BIELECKI
ul. Dr P. Kowalika 2, 62-130 Gołańcz
pokój nr 1
tel. (067) 26-83-322 (067) 26-15-911 w.22, usc@golancz.pl

Opłaty

39 zł – opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego po sprostowaniu aktu stanu cywilnego.

Termin i sposób załatwienia

Do 1. miesiąca.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2014.1741).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2015.783- j.t.).
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267-j.t.).

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmownej, wydanej przez Kierownika USC Gołańcz, przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Inne informacje

1. Podstawą sprostowania są akta zbiorowe, wcześniejsze akty stanu cywilnego tej samej osoby lub akty stanu cywilnego wstępnych.
2. W przypadku sprostowania na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, dokumenty należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
3. Sprostowanie aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu, na wniosek osoby, której ten akt dotyczy, jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 listopada 2008 10:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 3023
28 października 2015 14:00 (Bartosz Bielecki) - Aktualizacja danych sprawy.
28 października 2015 13:35 (Bartosz Bielecki) - Aktualizacja danych sprawy.
13 grudnia 2008 10:04 (Krzysztof Rakoczy) - Aktualizacja danych sprawy.