Wydanie odpisu zupełnego, skróconego aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie odpisu skróconego / zupełnego aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu.
  2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
  3. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

Miejsce złożenia dokumentów

URZĄD STANU CYWILNEGO W GOŁAŃCZY
Kierownik: mgr BARTOSZ BIELECKI
ul. Dr P. Kowalika 2, 62-130 Gołańcz
pokój nr 1
tel. (067) 26-83-322 (067) 26-15-911 w.22, usc@golancz.pl

Opłaty

Opłata skarbowa:

a. 22 zł - za odpis skrócony,

b. 33 zł - za odpis zupełny,

c. 24 zł - za zaświadczenie o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku, albo o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego,

d. 26 zł - za inne zaświadczenia.

Termin i sposób załatwienia

niezwłocznie po złożeniu podania

Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1741).
2.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 783).
3.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn: Dz.U. z 2013 r., poz. 267)

Tryb odwoławczy

1. Od decyzji, odmawiającej wydania odpisu, wydanej przez Kierownika USC Gołańcz , przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

2. Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Inne informacje

  1. Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego, zaświadczenia o dokonanych w księdze stanu cywilnego wpisach lub o ich braku, zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego, zaświadczenia o stanie cywilnym oraz inne zaświadczenia dotyczące urzędowego potwierdzenia określonych faktów, np. zaświadczenie o wyznaczonej dacie ślubu.
  2. Podmioty uprawnione do uzyskania odpisów i zaświadczeń: osoba, której akt dotyczy, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy, pełnomocnik oraz inne osoby, które wykażą interes prawny.
  3. Interes prawny ma miejsce, gdy przedstawienie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, co należy udokumentować wezwaniem sądu lub organu administracji do przedłożenia tego dokumentu lub okazaniem potwierdzonego przez sąd pozwu sądowego względnie zawiadomienia organu administracyjnego o toczącym się postępowaniu.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 listopada 2008 11:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 3394
10 stycznia 2020 11:20 (Bartosz Bielecki) - Dodanie załącznika.
10 stycznia 2020 11:20 (Bartosz Bielecki) - Dodanie załącznika.
28 października 2015 14:10 (Bartosz Bielecki) - Aktualizacja danych sprawy.