Zaświadczenie do ślubu konkordatowego i sporządzenie aktu dla małżeństwa konkordatowego (ze skutkami cywilno-prawnymi)

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagane wnioski
• zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa(sporządzane w USC)
• wniosek o wydanie zaświadczenia do ślubu konkordatowego; 3 bezpłatnych odpisów aktu małżeństwa bezpośrednio po sporządzeniu aktu
• PANNA I KAWALER - odpisy skrócone aktów urodzenia (nie dotyczy osób urodzonych w gminie Gołańcz).
Wymagane załączniki
WDOWA I WDOWIEC - odpis aktu urodzenia, odpisy skrócone aktu zgonu współmałżonka (nie dotyczy zgonów zarejestrowanych w gminie Gołańcz).
ROZWIEDZIONA/Y - odpis skrócony aktu urodzenia, odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (nie dotyczy zdarzeń zarejestrowanych w gminie Gołańcz) lub prawomocny wyrok z sądu o rozwodzie lub o unieważnieniu małżeństwa.
Dokumenty do wglądu
• dowód osobisty

Miejsce złożenia dokumentów

URZĄD STANU CYWILNEGO W GOŁAŃCZY
Kierownik: mgr BARTOSZ BIELECKI
ul. Dr P. Kowalika 2, 62-130 Gołańcz
pokój nr 1
tel. (067) 26-83-322 (067) 26-15-911 w.22, usc@golancz.pl

Opłaty

• 84 zł sporządzenie aktu małżeństwa
• 22 zł za odpis aktu s.c.(nie dotyczy osoby urodzonej w gminie Gołańcz)

Termin i sposób załatwienia

• 14 dni

Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami);
• Ustawa z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 161 poz.1688)
• Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską, podpisany w Warszawie 28 lipca 1993 r. (Dz.U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318);
• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1319 z późniejszymi zmianami)

Tryb odwoławczy

• Jeżeli kierownik USC odmówił wydania zaświadczenia, osoba zainteresowana w ciągu 14 dni od dnia doręczenia pisma kierownika urzędu może wystąpić do sądu rejonowego o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę wydania zaświadczenia

Inne informacje

• Zaświadczenie jest nieodpłatne, ważne 3 miesiące od daty jego wystawienia

Sprawę załatwia:
URZĄD STANU CYWILNEGO W GOŁAŃCZY
Kierownik: mgr BARTOSZ BIELECKI
ul. Dr P. Kowalika 2, 62-130 Gołańcz
pokój nr 1
tel. (067) 26-83-322 (067) 26-15-911 w.22, usc@golancz.pl

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 listopada 2008 12:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 5182
13 grudnia 2008 10:13 (Krzysztof Rakoczy) - Aktualizacja danych sprawy.
14 listopada 2008 12:59 (Krzysztof Rakoczy) - Utworzenie sprawy.