Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą przez obywatela polskiego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagane wnioski
• zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa(sporządzane w USC)
• wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa
Wymagane załączniki
• PANNA I KAWALER - odpisy skrócone aktów urodzenia (nie dotyczy osób urodzonych w gminie Gołańcz).
WDOWA I WDOWIEC - odpis aktu urodzenia, odpisy skrócenia aktu zgonu współmałżonka (nie dotyczy zgonów zarejestrowanych w Gołańczy).
ROZWIEDZIONA/-Y - odpis skrócony aktu urodzenia, odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub prawomocny wyrok z sądu o rozwodzie lub o unieważnieniu małżeństwa.
Dokumenty do wglądu
• dowód osobisty wnioskodawcy

Miejsce złożenia dokumentów

URZĄD STANU CYWILNEGO W GOŁAŃCZY
Kierownik: mgr BARTOSZ BIELECKI
ul. Dr P. Kowalika 2, 62-130 Gołańcz
pokój nr 1
tel. (067) 26-83-322 (067) 26-15-911 w.22, usc@golancz.pl

Opłaty

• 38 zł za zaświadczenie o zdolności prawnej, 22 zł odpis skrócony aktu s.c.(nie dotyczy osoby urodzonej w gminie Gołańcz)

Termin i sposób załatwienia

• 7 dni

Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 161 poz.1688)
• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1319 z późniejszymi zmianami)

Tryb odwoławczy

• Jeżeli kierownik USC odmówił wydania zaświadczenia, osoba zainteresowana w ciągu 14 dni od dnia doręczenia pisma kierownika urzędu może wystąpić do sądu rejonowego o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę wydania zaświadczenia.

Inne informacje

• Zaświadczenie ważne jest 3 miesiące od daty wydania

Sprawę załatwia:
URZĄD STANU CYWILNEGO W GOŁAŃCZY
Kierownik: mgr BARTOSZ BIELECKI
ul. Dr P. Kowalika 2, 62-130 Gołańcz
pokój nr 1
tel. (067) 26-83-322 (067) 26-15-911 w.22, usc@golancz.pl

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 listopada 2008 13:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 2677
13 grudnia 2008 10:13 (Krzysztof Rakoczy) - Aktualizacja danych sprawy.
14 listopada 2008 13:03 (Krzysztof Rakoczy) - Utworzenie sprawy.