Zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem USC

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Nieletnie kobiety załączają prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zawarcie małżeństwa.
2. Cudzoziemcy składają dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu.
3. Gdy małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika należy dodatkowo załączyć:
a. prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika,
b. pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, sporządzone na piśmie z podpisem poświadczonym notarialnie.
4. Do wglądu: dokumenty tożsamości narzeczonych.
5. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów

URZĄD STANU CYWILNEGO W GOŁAŃCZY
Kierownik: mgr BARTOSZ BIELECKI
ul. Dr P. Kowalika 2, 62-130 Gołańcz
pokój nr 1
tel. (067) 26-83-322 (067) 26-15-911 w.22, usc@golancz.pl

Opłaty

• 84 zł sporządzenie aktu małżeństwa

Termin i sposób załatwienia

-Akt małżeństwa zostaje sporządzony niezwłocznie po zawarciu małżeństwa.

Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2014.1741).
2.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2015.783- j.t.),
3.Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2015.583 – j.t.),
4.Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U.2015.388- j.t.)

Tryb odwoławczy

Do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

Inne informacje

  1. Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński obowiązane są do złożenia pisemnego zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Zapewnienie może być złożone przed każdym Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w kraju, a za granicą przed polskim konsulem. Cudzoziemiec nie znający języka polskiego składa przedmiotowe zapewnienie w obecności tłumacza.
  2. Zawarcie małżeństwa następuje zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
  3. W dniu zawarcia związku małżeńskiego narzeczeni oraz pełnoletni świadkowie przedstawiają dokumenty tożsamości. Jeżeli chociaż jedna z ww. wymienionych osób nie zna języka polskiego małżeństwo zawierane jest przy współudziale tłumacza.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 listopada 2008 13:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 2874
28 października 2015 14:16 (Bartosz Bielecki) - Aktualizacja danych sprawy.
13 grudnia 2008 10:13 (Krzysztof Rakoczy) - Aktualizacja danych sprawy.
14 listopada 2008 13:09 (Krzysztof Rakoczy) - Aktualizacja danych sprawy.