Zawarcie małżeństwa z cudzoziemcem w polskim USC

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagane wnioski
• zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa(sporządzane w USC)
• wniosek o wydanie 3 bezpłatnych odpisów aktu małżeństwa bezpośrednio po sporządzeniu aktu
Wymagane załączniki
I. CUDZOZIEMIEC:
1) zaświadczenie o zdolności prawnej wydany przez właściwy organ danego państwa(np. Urząd Stanu Cywilnego, Konsulat),
2) odpis aktu urodzenia,
3) tłumaczenie wymienionych dokumentów przez tłumacza przysięgłego.

II. OBYWATEL POLSKI:
1) kawaler i panna - odpis skrócony aktu urodzenia (nie dotyczy osób urodzonych w gminie Gołańcz),
2) wdowiec i wdowa - odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka (nie dotyczy osób zmarłych w gminie Gołańcz),
3) rozwiedziony/-a - odpis skrócony aktu urodzenia, odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub prawomocny wyrok z Sądu o rozwodzie lub unieważnieniu małżeństwa

Dokumenty do wglądu
• CUDZOZIEMIEC :
1) gdy zamieszkuje w Polsce na stałe - paszport - karta stałego pobytu;
2) gdy zamieszkuje czasowo, dłużej aniżeli rok: -paszport -kartę czasowego pobytu;
3) gdy zamieszkuje czasowo, do roku: - paszport i wizę, jeżeli państwo obce nie jest objęte umową o ruchu bezwizowym.
• OBYWATEL POLSKI :
1) dowód osobisty

Miejsce złożenia dokumentów

URZĄD STANU CYWILNEGO W GOŁAŃCZY
Kierownik: mgr BARTOSZ BIELECKI
ul. Dr P. Kowalika 2, 62-130 Gołańcz
pokój nr 1
tel. (067) 26-83-322 (067) 26-15-911 w.22, usc@golancz.pl

Opłaty

• 84 zł sporządzenie aktu małżeństwa

Termin i sposób załatwienia

• ślub cywilny - ustawowo miesiąc i jeden dzień

Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami);
• Ustawa z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 161 poz.1688)
• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1319 z późniejszymi zmianami)

Tryb odwoławczy

• Jeżeli kierownik USC odmówił przyjęcia oświadczenia o zawarciu małżeństwa, osoba zainteresowana w ciągu 14 dni od dnia doręczenia pisma kierownika urzędu może wystąpić do sadu rejonowego o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę przyjęcia oświadczenia

Inne informacje

Sprawę załatwia:
URZĄD STANU CYWILNEGO W GOŁAŃCZY
Kierownik: mgr BARTOSZ BIELECKI
ul. Dr P. Kowalika 2, 62-130 Gołańcz
pokój nr 1
tel. (067) 26-83-322 (067) 26-15-911 w.22, usc@golancz.pl

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 listopada 2008 13:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 3856
13 grudnia 2008 10:14 (Krzysztof Rakoczy) - Aktualizacja danych sprawy.
14 listopada 2008 13:15 (Krzysztof Rakoczy) - Utworzenie sprawy.