Zmiana imion i nazwisk

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagane wnioski
• wniosek o zmianę imienia / nazwiska

Wymagane załączniki
• odpisy aktów stanu cywilnego (urodzenia lub małżeństwa)

Dokumenty do wglądu
• dowód osobisty wnioskodawcy

Miejsce złożenia dokumentów

URZĄD STANU CYWILNEGO W GOŁAŃCZY
Kierownik: mgr BARTOSZ BIELECKI
ul. Dr P. Kowalika 2, 62-130 Gołańcz
pokój nr 1
tel. (067) 26-83-322 (067) 26-15-911 w.22, usc@golancz.pl

Opłaty

- decyzja o zmianie imienia lub nazwiska podlega opłacie skarbowej 37 zł.

- zwalnia się od opłaty skarbowej:

  • dokonanie czynności urzędowej i wydanie zaświadczenia w sprawach o zmianę imienia (imion) lub nazwiska osób, którym bezprawnie je zmieniono, a także zstępnym i małżonkom tych osób,
  • osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Termin i sposób załatwienia

miesiąc

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1414 ze zm.)- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 1628 ze zm.)

Tryb odwoławczy

• Do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Kierownika USC w Gołańczy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

Inne informacje

Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:

  • imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka,
  • na imię lub nazwisko używane,
  • na imię lub nazwisko bezprawnie zmienione,
  • na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami  prawa państwa, którego obywatelstwo również wnioskodawca posiada.

Zmiana nazwiska może dotyczyć nazwiska noszonego aktualnie lub nazwiska rodowego.

Od 01 marca 2015 r. weszła w życie nowa ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego, zgodnie z którą do załatwienia spraw nie ma obowiązku składania odpisów aktów stanu cywilnego, bowiem pozyskują je we własnym zakresie urzędy stanu cywilnego. Powyższe wydłuży jednak załatwianie spraw i uniemożliwi zachowanie dotychczasowych standardów czasu obsługi. Osoby, które posiadają odpisy aktów stanu cywilnego, niezbędne do załatwienia spraw, mogą je więc dołączyć do wniosków, co umożliwi ich realizację w chwili zgłoszenia.

W przypadku zmiany imienia lub nazwiska są to odpisy zupełne aktów stanu cywilnego sporządzone w innym urzędzie, które ulegną zmianie w związku z wydaniem decyzji 

W przypadku ubiegania się o zmianę imienia lub nazwiska dla małoletniego dziecka konieczna jest zgoda drugiego rodzica. Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat musi wyrazić zgodę na zmianę. Zgoda powinna zostać wyrażona osobiście lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby zamieszkałe za granicą mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula RP. W przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka, każde z nich może zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę.

Zmiany nazwiska nie dokonuje się w przypadku ubiegania się o zmianę na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że osoba ubiegająca się o zmianę posiada członków rodziny (małżonek, wstępny) o tym nazwisku.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 listopada 2008 13:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 2843
28 października 2015 13:58 (Bartosz Bielecki) - Aktualizacja danych sprawy.
13 grudnia 2008 10:12 (Krzysztof Rakoczy) - Aktualizacja danych sprawy.
14 listopada 2008 13:18 (Krzysztof Rakoczy) - Utworzenie sprawy.