Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o przyznanie dofinansowania 

Załączniki:
- dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia
przygotowania zawodowego,
- umowa o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego
- dyplom, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzające, że młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał
egzamin, zgodnie z odrębnymi przepisami

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz, parter, pok. 3. poniedziałek - piatek 7:15 – 15:15

Opłaty

nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia

30 dni
wydanie decyzji

Podstawa prawna

Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
oraz ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile za pośrednictwem wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Inne informacje

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony wterminie 3miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

Miejsce załatwienia sprawy:
stanowisko ds. oświaty, pok. nr 18 tel. 67-26-83-307
e-mail: oswiata@golancz.pl

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 listopada 2008 14:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 3054
07 maja 2019 08:04 Natalia Ciemna - Aktualizacja danych sprawy.
06 maja 2019 12:23 Alina Wachowiak - Aktualizacja danych sprawy.
06 maja 2019 12:21 Alina Wachowiak - Aktualizacja danych sprawy.