Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o przyznanie dofinansowania 

Załączniki:
- dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia
przygotowania zawodowego,
- umowa o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego
- dyplom, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzające, że młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał
egzamin, zgodnie z odrębnymi przepisami

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz, parter, pok. 3. poniedziałek - piatek 7:15 – 15:15

Opłaty

nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia

30 dni
wydanie decyzji

Podstawa prawna

Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
oraz ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile za pośrednictwem wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Inne informacje

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie
3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub
przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Miejsce załatwienia sprawy:
stanowisko ds. kultury, sportu i dział. gosp. pok. nr 9 tel. 67-26-83-316
e-mail: agnieszkacwik@golancz.pl, korbal@golancz.pl

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 listopada 2008 14:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 2984
10 listopada 2017 13:33 Natalia Korbal - Dodanie załącznika.
10 listopada 2017 13:33 Natalia Korbal - Usunięcie załącznika.
10 listopada 2017 13:32 Natalia Korbal - Aktualizacja danych sprawy.