Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o przyznanie dofinansowania 

Załączniki:
- dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia
przygotowania zawodowego,
- umowa o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego
- dyplom, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzające, że młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał
egzamin, zgodnie z odrębnymi przepisami

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz, parter, pok. 3. poniedziałek - piatek 7:15 – 15:15

Opłaty

nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia

30 dni
wydanie decyzji

Podstawa prawna

Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
oraz ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile za pośrednictwem wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Inne informacje

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

Miejsce załatwienia sprawy:
stanowisko ds. oświaty, pok. nr 18 tel. 67-26-83-307
e-mail: oswiata@golancz.pl

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 listopada 2008 14:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 3291
17 września 2019 14:50 (Natalia Ciemna) - Aktualizacja danych sprawy.
17 września 2019 14:48 (Natalia Ciemna) - Dodanie załącznika.
21 sierpnia 2019 12:05 (Natalia Ciemna) - Usunięcie załącznika.