Przyznawanie stypendiów szkolnych uczniom

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Aby ubiegać się o stypendium należy złożyć prawidłowo wypełniony wniosek wraz z kompletem dokumentów potwierdzających wysokość dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, w tym również wszystkie świadczenia z MGOPS.  

W przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia do wniosku należy dołączyć
zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki.

Wniosek może złożyć:

  • rodzic lub przedstawiciel ustawowy niepełnoletniego ucznia,
  • pełnoletni uczeń,
  • dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszcza.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Interesantów Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz, parter, poniedziałek-piątek 7:15 – 15:15

Opłaty

nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia

Termin składania wniosków od 1 do 15 września,  a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października.

Wydanie decyzji następ w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna

Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 czerwca 1969 r Kodeks postępowania
administracyjnego i ustawa z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty oraz Uchwała nr XXVIII/222/05 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 30 marca 2005 r w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów (DzUWW z 29.04.2005 r. nr 58, poz 1805), zm. uchw. III/11/06  i uchw. XVII/162/12

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile za pośrednictwem wydającego decyzję
w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Inne informacje

Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium nie przysługuje uczniom klas zerowych.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 listopada 2008 14:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 3203
27 kwietnia 2020 12:17 (Natalia Ciemna) - Dodanie załącznika.
21 sierpnia 2019 12:00 (Natalia Ciemna) - Dodanie załącznika.
29 maja 2019 11:29 (Natalia Ciemna) - Aktualizacja danych sprawy.