Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych (o zameldowaniu na terenie miasta i gminy Gołańcz, wymeldowaniu z terenu miasta i gminy Gołańcz).
2. Do wglądu:
• dowód osobisty.

Miejsce złożenia dokumentów

URZĄD STANU CYWILNEGO W GOŁAŃCZY
Ewidencja Ludności pok nr 5
ul. Dr P. Kowalika 2, 62-130 Gołańcz
tel. (067) 26-83-323 (067)26-15-911 w.23

Opłaty

Opłata skarbowa:
• za wydane zaświadczenie - 17,00 zł.
Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz, pokój nr 15, pierwsze piętro.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie.
Zaświadczenie.

Podstawa prawna

Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami).

Tryb odwoławczy

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie (zażalenie składa się w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Gołańczy). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

Inne informacje

Zaświadczenie wydaje się wyłącznie osobie, której ono dotyczy.

Sprawę załatwia:
URZĄD STANU CYWILNEGO W GOŁAŃCZY
ul. Dr P. Kowalika 2, 62-130 Gołańcz
Stanowisko ds. obywatelskich
tel. (067) 26-83-323 (067)26-15-911 w.23

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 listopada 2008 09:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 2879
13 grudnia 2008 10:11 Krzysztof Rakoczy - Aktualizacja danych sprawy.
17 listopada 2008 09:45 Krzysztof Rakoczy - Utworzenie sprawy.