Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych (o zameldowaniu na terenie miasta i gminy Gołańcz, wymeldowaniu z terenu miasta i gminy Gołańcz).
2. Do wglądu:
• dowód osobisty.

Miejsce złożenia dokumentów

URZĄD MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ
Stanowisko ds. społeczno-administracyjnych, Zastępca Kierownika USC pok. nr 5
ul. dr. P. Kowalika 2, 62-130 Gołańcz
tel. (067) 26-83-323, (067)26-15-911 w. 23

Opłaty

Opłata skarbowa:
• za wydane zaświadczenie - 17,00 zł.

Opłata skarbowa płatna w kasie Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz lub na rachunek bankowy Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu, oddział w Gołańczy nr konta: 69 8959 0001 3900 0316 2000 0020.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie.
Zaświadczenie.

Podstawa prawna

Podstawa prawna:

 

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020, poz. 256 z poźn. zm.),
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 , poz. 1000 z poźn. zm.)

Tryb odwoławczy

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie (zażalenie składa się w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Gołańczy). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

Inne informacje

Zaświadczenie wydaje się wyłącznie osobie, której ono dotyczy.

Sprawę załatwia:
URZĄD STANU CYWILNEGO W GOŁAŃCZY
ul. dr. P. Kowalika 2, 62-130 Gołańcz
Stanowisko ds. społeczno-administracyjnych, Zastępca Kierownika USC, pok. nr 5
tel. (067) 26-83-323, (067)26-15-911 w. 23

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 listopada 2008 09:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 3389
05 czerwca 2020 11:05 (Marzena Mendlikowska) - Aktualizacja danych sprawy.
13 stycznia 2020 11:13 (Marzena Mendlikowska) - Dodanie załącznika.
13 stycznia 2020 11:12 (Marzena Mendlikowska) - Usunięcie załącznika.