Wymeldowanie z pobytu stałego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Wniosek „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego”
2. Do wglądu:
• dowód osobisty lub paszport

3. W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo:

     – pisemne pełnomocnictwo do wymeldowania,
     – dowód osobisty pełnomocnika lub paszport. 

Miejsce złożenia dokumentów

URZĄD STANU CYWILNEGO W GOŁAŃCZY
Stanowisko ds. społeczno-administracyjnych, Zastępca Kierownika USC - pok. nr 5
ul. dr. P. Kowalika 2, 62-130 Gołańcz
tel. (067) 26-83-323, (067) 2615-911 w. 23

Opłaty

1. Czynności zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego nie podlegają opłacie skarbowej.

2. Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej. Opłata skarbowa płatna w kasie Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz lub na rachunek bankowy Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu, oddział w Gołańczy nr konta: 69 8959 0001 3900 0316 2000 0020.

Termin i sposób załatwienia

W przypadku przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów czynność wymeldowania z miejsca pobytu stałego dokonywana jest niezwłocznie.


Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r., poz.1397 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 2411ze zm.).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Inne informacje

  • Obowiązku wymeldowania się z pobytu stałego należy dokonać osobiście lub przez pełnomocnika (w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa, opłatę skarbową w wysokości 17 zł, pełnomocnik przedstawia do wglądu dowód osobisty lub paszport.)
  • Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
  • Wymeldowania z miejsca pobytu stałego można dokonać przy zameldowaniu w nowym miejscu pobytu.

Równocześnie możesz mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego.


Sprawę załatwia:
URZĄD STANU CYWILNEGO W GOŁAŃCZY
ul. dr. P. Kowalika 2, 62-130 Gołańcz
Stanowisko ds. społeczno-administracyjnych, Zastepca Kierownika USC - pok. nr 5
tel. (067) 26-83-323, (067)2615-911 w. 23

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 listopada 2008 10:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 3246
29 sierpnia 2019 10:12 (Marzena Mendlikowska) - Aktualizacja danych sprawy.
30 stycznia 2019 14:55 (Marzena Mendlikowska) - Dodanie załącznika.
30 stycznia 2019 14:55 (Marzena Mendlikowska) - Aktualizacja danych sprawy.