Zameldowanie na pobyt czasowy

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Wniosek „Zgłoszenie pobytu czasowego” (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka).
2. Do wglądu:
• dowód osobisty lub paszport,
• dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie na pobyt stały (np. akt notarialny, umowa najmu, decyzja o przydziale, umowa cywilno-prawna, w przypadku dziedziczenia – dodatkowo prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku) – oryginały dokumentów.

3. W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo:

     – pisemne pełnomocnictwo do zameldowania,
     – dowód osobisty pełnomocnika lub paszport. Miejsce złożenia dokumentów

URZĄD STANU CYWILNEGO W GOŁAŃCZY
Stanowisko ds. społeczno-administracyjnych, Zastępca Kierownika USC - pok. nr 5
ul. Dr P. Kowalika 2, 62-130 Gołańcz
tel. (067) 26-83-323, (067)2615-911 w. 23

Opłaty

    1. Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności dotyczących realizacji obowiązku meldunkowego.
    2. Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej. Opłata skarbowa płatna w kasie Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz lub na rachunek bankowy Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu, oddział w Gołańczy nr konta: 69 8959 0001 3900 0316 2000 0020.
    3. Organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie na jej wniosek, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy (płatne 17 zł).

Termin i sposób załatwienia

W przypadku przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów czynność zameldowania na pobyt czasowy dokonywana jest od ręki.


Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2018 r. poz. 1382 ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. 2017 r., poz. 2411 ze zm.),
  • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Inne informacje

1. Obowiązku meldunkowego można dokonać osobiście lub dopełnić przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu oraz uiszczeniem opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł.

2.Potwierdzenia pobytu czasowego osoby zgłaszającej pobyt czasowy dokonuje właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu czasowego.


3. Jeżeli akt notarialny dotyczy wyłącznie własności (wieczystego użytkowania) działki, należy okazać zgłoszenie do użytkowania budynku mieszkalnego lub zezwolenie na użytkowanie budynku (pomieszczenia) mieszkalnego - wydane przez organ nadzoru budowlanego.

4.Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

5. Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy kosztuje 17 zł. Opłata skarbowa płatna w kasie Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz lub na rachunek bankowy Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu, oddział w Gołańczy nr konta: 69 8959 0001 3900 0316 2000 0020.

Równocześnie możesz mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego.Sprawę załatwia:
URZĄD STANU CYWILNEGO W GOŁAŃCZY
ul. Dr P. Kowalika 2, 62-130 Gołańcz
Stanowisko ds. społeczno-administracyjnych, Zastępca Kierownika USC - pok. nr 5
tel. (067) 26-83-323, (067)2615-911 w. 23

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 listopada 2008 10:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 3039
30 stycznia 2019 14:22 (Marzena Mendlikowska) - Aktualizacja danych sprawy.
30 stycznia 2019 09:54 (Marzena Mendlikowska) - Aktualizacja danych sprawy.
30 stycznia 2019 08:33 (Marzena Mendlikowska) - Dodanie załącznika.