Pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz żołnierzom uznanych za samotnych

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o pokrywanie należności mieszkaniowej.
2. Załączniki:
• decyzja o uznaniu żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,
• zaświadczenie organu administracji budynku lub spółdzielni budownictwa mieszkaniowego stwierdzające, że żołnierz jest najemcą lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej albo zajmuje spółdzielczy lokal mieszkalny oraz określające wysokość należności mieszkaniowych z podaniem rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat,
• cywilnoprawna umowa najmu lokalu mieszkalnego ze wskazaniem wysokości należności mieszkaniowych oraz oświadczenie wynajmującego określające formę płatności należności mieszkaniowych,
• akt notarialny (potwierdzona kopia) ustanawiający lokal mieszkalny albo dom mieszkalny jako przedmiot odrębnej własności żołnierza, a także decyzję właściwych organów o zobowiązaniach pieniężnych z tytułu jego posiadania,
• zaświadczenie właściwego wojskowego komendanta uzupełnień stwierdzające pełnienie (odbywanie) służby przez żołnierza oraz podające okres, na jaki został on powołany do pełnienia (odbycia) służby,
• oświadczenie żołnierza, że jest osobą samotną i nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności mieszkaniowych za lokal (dom) mieszkalny,
• oświadczenie żołnierza, że lokal (dom) mieszkalny nie zostanie oddany w najem, podnajem lub do bezpłatnego używania.
3. Do wglądu:
• dowód osobisty składającego wniosek.

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz, I piętro, pok. 12.
poniedziałek 7:30 – 15:30
wtorek - piątek 7:15 – 15:15

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.
Decyzja administracyjna, której odbiór następuje osobiście lub drogą pocztową z potwierdzeniem odbioru.

Podstawa prawna

art. 131 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2004r. Nr 241, poz. 2416 ze zmianami) oraz § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 września 2001r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu pokrywania należności opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin (Dz. U. Nr 116, poz. 1238 ze zmianami).

Tryb odwoławczy

Pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz żołnierzom uznanych za samotnych

Inne informacje

Sprawę załatwia:
Urząd Miasta i Gminy w Gołańczy, ul. Dr P. Kowalika 2, 62-130 Gołańcz , pokój nr 1
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.
tel. (067) 26-83-322 lub (067) 26-12-911 w.22

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 listopada 2008 12:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 2769
17 listopada 2008 12:11 (Krzysztof Rakoczy) - Utworzenie sprawy.