Uznanie osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej, oraz żołnierza odbywającego tę służbę – na ich wniosek lub uprawnionego członka rodziny – za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.
2. Załączniki:
• zaświadczenie o dochodach członków rodziny,
• zaświadczenie o uczęszczaniu do szkół dziennych,
• zaświadczenie z Powiatowego Biura Pracy o zarejestrowaniu i wysokości pobieranego przez członków rodziny zasiłku (w przypadku osób bezrobotnych).
3. Do wglądu:
• dowody osobiste zainteresowanych osób.

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz, I piętro, pok. 12.
poniedziałek 7:30 – 15:30
wtorek - piątek 7:15 – 15:15

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Do 14 dni.

Decyzja administracyjna, której odbiór następuje osobiście lub drogą pocztową z potwierdzeniem odbioru.

Podstawa prawna

art. 127 ust. 1 oraz art. 128 i art. 128a ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 461 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Żołnierz oraz osoba, której doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej wnosi odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Gołańczy pok. nr 12). Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne informacje

1. Za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny może ubiegać się żołnierz, który aktualnie odbywa służbę wojskową oraz osoba, której doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej.
2. Nie przyjmuje się wniosków od funkcjonariuszy policji i straży granicznej.
3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Gołańczy pok. nr 12, w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania.
4. Członkami rodziny pozostającymi na wyłącznym utrzymaniu żołnierza lub osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej: małżonka, dzieci oraz osoby, względem których żołnierza obciąża obowiązek alimentacyjny.

Sprawę załatwia:
Urząd Miasta i Gminy w Gołańczy, ul. Dr P. Kowalika 2, 62-130 Gołańcz , pokój nr 1
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.
tel. (067) 26-83-322 lub (067) 26-12-911 w.22

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 listopada 2008 12:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 2943
30 grudnia 2013 10:28 (Bartosz Bielecki) - Dodanie załącznika.
30 grudnia 2013 09:16 (Bartosz Bielecki) - Aktualizacja danych sprawy.
30 grudnia 2013 09:14 (Bartosz Bielecki) - Aktualizacja danych sprawy.