Uznanie osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej, oraz żołnierza odbywającego tę służbę, na jego udokumentowany wniosek za żołnierza samotnego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wnioskodawca (żołnierz) winien złożyć:

  • Udokumentowany wniosek(podanie) o uznanie żołnierza za samotnego;

oraz załączyć:

  • kartę powołania;
  • zaświadczenie z jednostki wojskowej o skierowaniu do obycia służby wojskowej i okresu trwania służby ;
  • oświadczenie żołnierza samotnego, że nie jest w związku małżeńskim i prowadzi osobne gospodarstwo domowe;
  • poświadczenie o  samodzielnym  zajmowaniu lokalu mieszkalnego lub domu mieszkalnego przez wnioskodawcę (akt własności, przydział lokalu),  w którym jest zameldowany na pobyt stały, jeżeli nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności z tytułu zajmowania tego lokalu lub domu mieszkalnego;
  • do wglądu: dowody osobiste osób zainteresowanych.

Żołnierzem samotnym w rozumieniu ustawy jest osoba niebędąca w związku małżeńskim, prowadząca odrębne gospodarstwo domowe, samodzielnie zajmująca lokal mieszkalny lub dom mieszkalny, w którym jest zameldowana na pobyt stały, jeżeli nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności z tytułu zajmowania tego lokalu lub domu mieszkalnego.

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz, I piętro, pok. 12.
poniedziałek 7:30 – 15:30
wtorek - piątek 7:15 – 15:15

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Do 14 dni.

Decyzja administracyjna, której odbiór następuje osobiście lub drogą pocztową z potwierdzeniem odbioru.

Podstawa prawna

Art. 127,128,w związku z art. 133 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 461 z późniejszymi zmianami)

Tryb odwoławczy

Wojewoda Wielkopolski w Poznaniu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Gołańczy pok. nr 12). Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne informacje

  1. Decyzję, o  uznaniu za żołnierza samotnego wydaje wójt lub burmistrz (prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące w dniu doręczenia osobie karty powołania do zasadniczej służby wojskowej, a w stosunku do żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową - w dniu stawienia się do odbycia tej służby.


Sprawę załatwia:
Urząd Miasta i Gminy w Gołańczy, ul. Dr P. Kowalika 2, 62-130 Gołańcz , pokój nr 1
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.
tel. (067) 26-83-322 lub (067) 26-12-911 w.22

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 listopada 2008 12:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 3015
30 grudnia 2013 10:26 (Bartosz Bielecki) - Dodanie załącznika.
30 grudnia 2013 10:25 (Bartosz Bielecki) - Aktualizacja danych sprawy.
17 listopada 2008 12:20 (Krzysztof Rakoczy) - Aktualizacja danych sprawy.