Wypłacenie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie lub dochód żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego.
2. Załączniki:
• zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej o odbyciu przez żołnierza rezerwy ćwiczeń wojskowych – określające okres ćwiczeń oraz wysokość wypłaconego uposażenia,
•zaświadczenie o wysokości zarobków netto za ostatnie trzy miesiące poprzedzające ćwiczenia wojskowe (wydaje pracodawca, wysokość zarobków netto za każdy miesiąc winna być wyliczona zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2000r., Dz. U. Nr 13, poz. 155),
•zaświadczenie o dochodzie uzyskanym z prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej za ostatni rok podatkowy poprzedzający ćwiczenia wojskowe (wydaje naczelnik urzędu skarbowego),
•zaświadczenie o utrzymywaniu się wyłącznie z działalności rolnej (wydaje wójt lub burmistrz).

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz, I piętro, pok. 12.
poniedziałek 7:30 – 15:30
wtorek - piątek 7:15 – 15:15

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Do 7 dni.

Wydanie decyzji.

Podstawa prawna

art. 119a ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 241, poz. 2416 ze zmianami) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2000r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe (Dz. U. z 2000r. Nr 13, poz. 155).

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańczy w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Inne informacje

Sprawę załatwia:
Urząd Miasta i Gminy w Gołańczy, ul. Dr P. Kowalika 2, 62-130 Gołańcz , pokój nr 1
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.
tel. (067) 26-83-322 lub (067) 26-15-911 w.22

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 listopada 2008 12:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 3009
15 grudnia 2008 08:26 (Krzysztof Rakoczy) - Aktualizacja danych sprawy.
17 listopada 2008 12:22 (Krzysztof Rakoczy) - Utworzenie sprawy.